Nieuws uit de Brugse regio

Guy Rogissart (CD&V;) over beleidsplan: Brugge versterken


Audio Reportage
Guy Rogissart (CD&V) over beleidsplan: Brugge versterken
Brugge, woensdag 26/6/2013. In een marathonzitting van de Brugse gemeenteraad werd dinsdagavond en -nacht het Brugse Beleidsplan voor de komende 6 jaar besproken. De komende dagen brengt de stadsomroep onder meer dat volledige debat. Guy Rogissart (CD&V;) had als tweede spreker van de meerderheid uiteraard enkel lof:

Brugge versterken

"Brugge versterken is de rode/oranje draad doorheen het beleidsplan dat ambitieus, veelzijdig en evenwichtig is. Het bepaalt de visie voor de komende legislatuur. Het toekomstakkoord werd concreet gemaakt en zit boordevol actiepunten om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken: een sterke economie, het betaalbaar wonen en de ontgroening, de armoede, de vergrijzing, een financieel gezonde stad behouden.
Ik wil niet het beleidsplan overlopen of detailleren. Ik wil het eerder hebben over de uitgangspunten waarop we dit beleidsplan bouwen. Laten we kijken naar de toekomst: hoe willen we dit plan uitvoeren en concreet realiseren.
Participerende overheid: gemeentebestuur als regisseur (initiatieven versterken!)
Een goed functionerende overheid is een participerende overheid. De tijd dat de overheid alles verzorgt van wieg tot graf is niet meer van deze tijd. Men beschikt niet over de middelen om dit ook allemaal zelf te doen. Een sterk beleid is er één waar we durven uit handen geven door samen te werken.
Stad Brugge kiest dan ook voor die regierol waar we de grote krachtlijnen vastleggen en duidelijk stellen wat onze visie is voor de toekomstige samenleving.
Het stadsontwikkelingbedrijf waarbij we onze visie rond stadsontwikkeling willen uitbouwen. Het masterplan voor de binnenstad zal die visie versterken. Stad zal de regierol in de woonmarkt naar zich toe trekken om dan met privé initiatieven en project ontwikkelaars die visie uit te voeren. Nieuwe woonvormen moeten we ondersteunen. We moeten komen tot een vergunningsbeleid die termijnen respecteert en oplossingen biedt aan de nieuwe noden en vragen van onze burgers.
Een sterke economie waar we de lokale economie willen ondersteunen en aanmoedigen. Brugge heeft troeven zoals onze Brugse zeehaven, het toerisme en de culinaire wereld. Laat ons nieuwe economie aantrekken zoals de zorgsector, waar we een leidende rol kunnen spelen in de regio. De kleine ondernemers verdienen ons respect en onze aandacht. Hier moeten we een beleid uitvoeren die ondersteunend werkt en vereenvoudigt. Een ondersteuning voor nieuwkomers, een vereenvoudigd vergunningsbeleid, een project matige aanpak, de economische toets bij stadpromotie of gebruik van openbare weg …. is een bloemlezing van enkele acties om die economie te ondersteunen.
Participatie betekent ook luisteren naar experten in de vele verenigingen die Brugge rijk is. Die verenigingen verdienen ons respect en moeten we financieel en organisatorisch goed ondersteunen. Zij zorgen voor die participatie en sociale cohesie in onze maatschappij. Bovendien moeten we die verenigingen ook duidelijk een plaats geven in onze verschillende adviesraden. Die raden kunnen het beleid kritisch constructief bekijken. Het kan niet zijn dat bepaalde adviesraden enkel zouden bestaan uit vertegenwoordigers van politieke partijen. Dit heeft geen zin en zal onze besluitvorming nog meer politiseren. Gaat het nu over senioren adviesraad, emancipatieraad, verkeersccommissie of jeugdraad, de verengingen en experten moeten er een plaats krijgen in deze raden.
Een ander belangrijke samenwerking is die van OCMW met alle sociale actoren. De schepen van welzijn en tevens voorzitter van OCMW moet ervoor zorgen dat er een sociaal beleid wordt gevoerd waarbij het stadsbestuur de regierol heeft. OCMW is één van die actoren naast de vele privé initiatieven om dit sociaal beleid uit te bouwen. Zo blijft dit betaalbaar voor de stad Brugge.
Een regierol voor stad Brugge is noodzakelijk waarbij we een participerend beleid definiëren door samen te werken.
Evenwichtige overheid: er zijn voor iedereen (iedereen versterken!)
De visie van onze maatschappij moet er één zijn waar iedereen zich thuis voelt en kansen krijgt. Een gemeentebestuur moet er zijn voor iedereen. Dit plan is een zeer evenwichtig akkoord waarbij al onze Bruggelingen aan bod komen: een sociaal hoofdstuk voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij, een economisch hoofdstuk om onze ondernemers (groot en klein) te ondersteunen, een jongeren, studenten en senioren hoofdstuk, een beleid voor onze gezinnen, ….
Een beleid uitbouwen voor iedereen is ook zeker onze doelstelling bij het luik mobiliteit.
We willen enerzijds verder inzetten op Brugge als fietsstad. Dit is een continu beleid van de vorige legislatuur waar reeds veel werd bereikt. Uiteraard moet dit beredeneerd gebeuren met een duidelijk rationele onderbouw. Maar in Brugge zijn er niet alleen fietsers maar ook voetgangers en automobilisten. De voetgangers krijgen ook hun plaats met een autoluwe stad op drukke dagen zodat alles veilig kan verlopen. Brugge zal ook bereikbaar blijven voor de wagen. Verder investeren in een goede ontsluiting en voldoende randparkingen voorzien om vlot Brugge te bereiken is cruciaal. Mensen die in de binnenstad wonen, het bestemmingsverkeer, garanderen we dat ze vlot hun woning zullen blijven bereiken.
Een goed bindmiddel tussen de voetganger, fietser en automobilist is het openbaar vervoer. CD&V; kijkt al uit naar de studie van de lijn om de exploitatie anders aan te pakken met niet alleen oog naar frequentie maar ook voor bestemming en doorlooptijd om ergens te geraken: laat bussen via de ring rijden als men naar het station moet gaan, zo vermijd je vele bussen door de binnenstad.
We moeten echter nog een stap verder gaan en evolueren van een openbaar vervoer naar een gemeenschappelijk vervoer waar we ons bewust moeten zijn dat bepaalde verbindingen niet rendabel zijn. Andere vervoermodi kunnen complementair het openbaar aanvullen om die verbindingen te garanderen zoals bv. taxi cheques. Dit alles moet uiteraard betaalbaar blijven.
Randgemeenten hebben ook recht hebben op een mobiliteitsplan. Daar moeten we vooral werken om de radiale wegen beter en vlotter aan te sluiten op de ring alsook een parkeerdruk. In overleg gaan met buurt, scholen en verenigingen om dit micro mobiliteitsplan uit te werken is belangrijk. Hierbij onze oproep om ook die lokale 'expert' verenigingen op te nemen in de verkeerscommissie zeer belangrijk.
Tot slot en als eerste prioriteit kijken we bij mobiliteit naar mensen in een rolstoel of gezinnen met een kinderwagen. Het is schandelijk te moeten vaststellen dat er nog heel wat straten niet aangepast zijn in Brugge om zich vlot te kunnen verplaatsen. Dit is voor CD&V; van zeer groot belang.
Een beleid voor iedereen betekent ook een sociaal beleid waar iedereen aan bod komt. Actief op zoek gaan naar armoede is een zeer gerichte maatregel om dit sociaal onrecht aan te pakken. Hierbij kunnen vele organisaties ons helpen. Brugge dialoogstad heeft ons ideeën aangereikt om dit aan te pakken: acties naar het onderwijs, naar sociale economie, naar sociale woningen en naar gezondheidszorg. Al die actoren moeten we nu samenbrengen in een groot armoede platform om de juiste acties en prioriteiten te leggen. Zo kunnen we effectief en snel resultaten boeken.
Anderzijds zal diversiteit met een gelijke kansen beleid, samenwerkingsinitiatieven, een gericht taalbeleid en een verhoogde participatiebeleid (participatiekansen voor iedereen) waarbij discriminatie niet wordt getolereerd een verdraagzame maatschappij bevorderen alsook integratie bevorderen van alle minderheden.
Er zijn voor iedereen is een tweede invalshoek voor de komende legislatuur die moet leiden tot een verdraagzame, vredevolle en veilige samenleving.
Verantwoordelijke overheid met ambitie (toekomst versterken!)
Een gemeentebestuur moet financieel omzichtig omgaan en bezuinigen maar tegelijk ook initiatieven nemen en investeren in de toekomst. We zouden onszelf en de Bruggeling niet respecteren als we niet zouden verder investeren. Ambitie moet er zijn en is er ook in het beleidsplan.
Het realiseren van een beursgebouw , evenementen hall, de cactuszaal en congres gebouw is een belangrijke economische ambitie voor onze stad.
Meedoen aan het Europees netwerk convenant of Mayors om CO2 uitstoot te verminderen met 20% is een belangrijke ecologische ambitie.
Realiseren van een studentenhuis voor onze studenten en een indoor skatefaciliteit is een belangrijke ambitie voor onze jeugd en toekomstige generatie van Brugge.
Realiseren van een wijkgezondheidscentrum in Brugge is een belangrijke sociale ambitie en directe oplossing n de strijd tegen armoede.
Woonzorgzones en zorgcampus realiseren is een belangrijke ambitie en direct antwoord voor het levenslang wonen in Brugge
De bruggen van Steenbrugge en dampoort aanpakken, samen met een fietsbrug tussen Kruispoort en Gentpoort is een belangrijke ambitie en direct antwoord voor het bruggen probleem in Brugge.
Realiseren van een nieuw Olympisch zwembad alsook het ondersteunen voor een stadion accommodatie voor Club en Cercle is een belangrijke sportieve ambitie.


Belangrijk hierbij is dat de nieuwe coalitieploeg de belastingen voor de Bruggeling niet zal verhogen. Dit is een uitdaging die kan tellen. We verhogen enkel belastingen op tweede verblijven en vakantiewoningen met als voornaamste doelstelling de capaciteit van de woonmarkt te verhogen.

Een beslissende overheid met een sterk management (medewerkers versterken!)
Een participerende overheid die iedereen wil betrekken en ambitieus is, vergt een duidelijke cultuurverandering. Deze verandering is niet evident en vergt een beslissende overheid, een sterk management met geëngageerde medewerkers.
Een beslissende overheid betekent dat we willen vooruitgaan en de juiste beslissingen durven nemen. We hebben geen nood aan een overheid die publiekelijk discuteert en niet als een team functioneert. We willen een overheid die alles goed voorbereid, zich rationeel laat onderbouwen, inspraak organiseert om belangrijke partners te betrekken en dan als één team beslissingen neemt.
Een cel strategische planning en analyse moet de politiek daarbij helpen om de juiste prioriteiten en beslissingen te nemen. De vele acties naar inspraak en participatie zorgen dan ook voor een groot draagvlak.
Anderzijds hebben we ambtenaren nodig die de uitgestippelde visie goed kennen en kunnen samenwerken met andere privé actoren om dit te realiseren. We hebben ambtenaren nodig die mogen en durven beslissingen nemen. Een cultuurverandering dringt zich op en moet begeleid worden. Hiervoor moet het management een sterke leidende rol spelen waarbij een optimale dienstverlening aan de burger voorop staat. In het beleidsplan staan instrumenten om dit te kunnen realiseren.
Het huis van de Bruggeling zal de 'front up' diensten samenbrengen zodat dienstverlening naar de burger globaal kan gebeuren over de verschillende diensten heen. Dit zal de kwaliteit maar ook de doorlooptijd van dienstverlening naar de burger ten goede komen.
We zullen tevens moeten investeren in opleidingen voor de ambtenaren om hen te leren omgaan met deze veranderende bedrijfscultuur. Een nieuwe organisatie structuur moet ervoor zorgen dat onze medewerkers worden begeleid in deze verandering. Management zal daar een belangrijke rol hebben.
Brugge moet ook het goede voorbeeld tonen en intern samenwerken waar mogelijk. We moeten meer samenwerken tussen OCMW, stad Brugge en politie. Waarom moeten er 3 ICT diensten zijn waar een geconsolideerde dienst expertise zal bundelen alsook efficiënter zal werken. Waarom moeten er 3 technische diensten zijn waar men met één technische dienst sneller zal kunnen opereren en een betere dienstverlening kan garanderen. Laat ons in Brugge meer samenwerken en het goede voorbeeld tonen.
Als leiders beslissingen nemen en het goede voorbeeld tonen in diverse domeinen is een vierde laatste invalshoek voor de uitvoering van dit beleidsplan.
Tot slot
Het beleidsplan is een rijk plan met vele acties op zeer gevarieerde beleidsdomeinen. Hierbij streven we naar een economisch krachtige Brugge waar iedereen meetelt. Het is een krachtig, participerende, evenwichtige,verantwoordelijke, beslissende - ambitieuze overheid die dit zal realiseren als team en met een groot maatschappelijk draagvlak. Succes bij de uitvoering van dit beleidsplan," aldus nog Guy Rogissart.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto:FN)
Meer over Politiek    CD&V;    Guy Rogissart    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag