Nieuws uit de Brugse regio

Mathijs Goderis (sp.a) vol lof over Brugse top-beleidsnota


Audio Reportage
Mathijs Goderis (sp.a) vol lof over Brugse top-beleidsnota
Brugge, woensdag 26/6/2013. In een marathonzitting van de Brugse gemeenteraad werd dinsdagavond en -nacht het Brugse Beleidsplan voor de komende 6 jaar besproken. De komende dagen brengt de stadsomroep onder meer dat volledige debat. De eerste woordvoerder van de sp.a-CD&V; bestuursmeerderheid die daarbij aan bod kwam, was Mathijs Goderis (sp.a).

Belang

"Het beleidsprogramma is een van de belangrijkste documenten in de legislatuur waarover de gemeenteraad zich mag buigen. Deze 485 voorstellen zullen ongetwijfeld stof zijn voor een boeiende discussie hier in de gemeenteraad. Maar wat betekent zo'n beleidsprogramma nu voor de Bruggeling? Welk verschil zal dit document de volgende zes jaar maken? Ik denk dat dat een zeer belangrijke vraag is, beste collega's. Want uiteindelijk moet het de bedoeling zijn van een beleidsploeg om een verschil te maken. Om het leven in onze stad iets makkelijker, aangenamer, eenvoudiger, en veiliger te maken. Sta me daarom toe om het niet over de grote ideologische lijnen te hebben, die ongetwijfeld aan de grondslag van dit document liggen, maar over de dagdagelijkse implicaties van dit document. Voor u, voor mij, voor 117.000 andere Bruggelingen.
In dit programma lees ik een duidelijke keuze om een verschil te maken voor zij die het het moeilijkst hebben. Mensen in armoede worden niet aan hun lot overgelaten in Brugge. Het stadsbestuur steekt een hand uit, en helpt iedereen op weg om volwaardig te kunnen deelnemen aan de samenleving. Er wordt actief rekening gehouden met hen, door elke maatregel te toetsen aan het effect op mensen met een beperkt inkomen. We proberen zoveel mogelijk van de zaken die wettelijk voor hen voorzien zijn, automatisch toe te kennen, zodat zij op z'n minst krijgen waar ze recht op hebben. We gaan actief armoede opsporen, en helpen waar nodig en wenselijk. Ik geloof, beste collega's, dat déze maatregelen, voor dié mensen, een heel concreet en voelbaar verschil zullen maken. Een verschil tussen een leven in ellende en hoop.
Ook zorgbehoevenden laten we niet in de steek. In dit akkoord staan de krijtlijnen voor een progressief zorgbeleid dat de intentie heeft om van Brugge een échte zorgstad te maken. We houden rekening met evoluties in de samenleving die nieuwe noden en problemen veroorzaken. We zetten in op preventie, gezondheidsbevordering en zorg op maat. Voor mensen die zorg nodig hebben kunnen kleine ingrepen en diensten een groot verschil maken. Het verschil tussen een aangename oude dag en één vol zorgen en problemen.
Maar het verschil dat het dichtst bij de mensen staat, het meest voelbaar is voor iedereen, is de manier waarop we het leven in onze stad organiseren. Om écht een verschil maken, is soms de moed nodig om beleidskeuzes te maken die misschien niet altijd evident lijken maar die van Brugge noodzakelijk zijn voor de levenskwaliteit in onze stad. Het was voormalig Burgemeester Frank Van Acker die in de jaren '80 en begin de jaren '90 een aantal vernieuwende, weliswaar omstreden maatregelen nam die tot op vandaag, de basis vormen voor de verkeersleefbaarheid van Brugge. Nieuwe uitdagingen bieden zich aan en nieuwe maatregelen dringen zich op. Vandaag is het hoog tijd om opnieuw een aantal van die keuzes te maken. Meer aandacht voor de zwakke weggebruiker, een verkeer dat meer georiënteerd is op fietsers, het weren van zwaar verkeer en sluipverkeer uit alle woonkernen, kleinere bussen, een volwaardig busaanbod voor alle deelgemeenten, het citydepot,… De manier waarop we de mobiliteit in onze stad organiseren maakt voor heel veel mensen een verschil. Voor de oudere mensen, voor wie één losliggende tegel het verschil kan betekenen tussen vallen en wandelen. Voor de fietsers, die zich nu dagelijks met de schrik op het hart tussen de grote bussen begeven. Voor de mensen uit de deelgemeenten die nu niet met het openbaar vervoer naar hun werk of school kunnen. Deze bestuursploeg heeft een duidelijke visie op mobiliteit: Men moet zich in een aangename stad, op een vlotte, veilige en comfortabele manier kunnen verplaatsen maar het verkeer op zich mag geen belemmering zijn voor de leefbaarheid van de woonkernen.
Leefbaarheid is ook veiligheid. Hier kunnen we volgens ons het verschil maken door een integrale aanpak van de oorzaken van onveiligheid: van preventie tot en met strafuitvoering. Deze benadering waarbij stap voor stap wordt bekeken hoe men de handhaving op een efficiënte manier kan organiseren, zal zorgen voor een sterke ontrading. De rol van de politie is cruciaal. De politie kan een verschil maken door dichter bij de mensen te staan, een aanspreekpunt vormen en een sterke preventieve werking te ontwikkelen, (het zogenaamde 'communitypolicing'). Het gericht gebruik van Gas-boetes geeft blijk van een mooi evenwicht tussen leefbaarheid en levendigheid. De combitaks, waarover later meer, garandeert dan weer een maatschappelijke reactie op elke inbreuk.
Voor de levenskwaliteit van onze gemeente zijn de stadsdiensten van onschatbare waarde. Ook hier worden duidelijke keuzes gemaakt: Service op maat van de gebruiker, klantgerichte dienstverlening, een ondernemingsvriendelijke stadsadministratie,… Vergunningsplichtige activiteiten worden vanaf nu projectmatig benaderd, niet vanuit de logica van elke afzonderlijke stadsdienst. Een betere begeleiding bij vergunningsaanvragen en een integrale aanpak zal niet alleen voor burgers en ondernemingen een verschil betekenen. Volgens ons zal het ook leiden tot een overzichtelijkere en dus betere handhaving. De dienstverlening wordt zo toegankelijk en transparant mogelijk georganiseerd: met één centraal loket voor alle vragen, maar ook een volwaardige gemeenteafdeling in elke deelgemeente.
Maar naast enkel het organiseren van het leven in de stad vinden wij ook heel wat positieve voorstellen rond het inrichten van onze stad. Brugge wordt een moderne stad die zijn erfgoed koestert en haar roemrijke verleden verzoend met een ambitieuze toekomst. De kwaliteitsbarometer garandeert dat evenwicht. Bij de herbestemming van gebouwen geeft men voorrang aan wonen. Dit op een sociale en kwalitatieve manier, voor zij die het meest nood hebben aan een betaalbare woning: jongeren en mensen met een beperkt inkomen. Om hier een verschil te realiseren maakt men duidelijke beleidskeuzes: het ondersteunen van nieuwe woonvormen, de oprichting van een stadsontwikkelingsbedrijf, deblokkeren van nieuwe sociale woningen,…
In een leefbare stad is er ruimte om te leven, tot rust te komen en te genieten. In dit programma maakt men de keuze om publieke plaatsen maximaal open te stellen en uit te rusten met faciliteiten. Opnieuw een verschil voor alle Bruggelingen. Maar in een aangename stad moet het ook proper zijn. Zwerfvuil, hondenpoep, vandalisme, onkruid,… zijn een doorn in het oog en een dagelijkse bron van frustratie. Hoe kunnen we als stadsbestuur ook voor deze, op het eerste zicht kleine zaken het verschil maken? Ook hier worden de gemaakte keuzes scherp gesteld: Een preventief beleid in combinatie met snelle actie en indien nodig reactie. Geen overtreder blijft onbestraft. Met deze effectieve en efficiënte manier van aanpakken kunnen we een verschil maken.
Een belangrijk verschil op economisch vlak is ongetwijfeld de versterkte band tussen de stad en de haven. De haven wordt vanaf nu bestuurd vanuit een visie die het maatschappelijk belang nastreeft, en niet louter het economische. We hebben namelijk niets aan een groeiende Haven als alle winsten verdwijnen naar multinationale bedrijven. Wij zijn er van overtuigd dat we de haven zó moeten organiseren dat er zoveel mogelijk maatschappelijke return is, dat er zo veel mogelijk 'blijft plakken in Brugge en in de streek'. De groei van de Haven brengt niet alleen winst met zich mee, ze eist ook een grote tol. Niet in het minst in de Noordelijke deelgemeenten. Grote infrastructuurwerken, zwaar verkeer, overlast,… De sterkere band tussen de stad en de haven creëert de kans ook om hier het verschil te maken. De noodzakelijke groei moet zó georganiseerd worden dat ze zo weinig mogelijk maatschappelijke kosten met zich mee brengt en zo veel mogelijk maatschappelijke meerwaarde. En waar er dan toch een offer moet gemaakt moet dit zo veel mogelijk gecompenseerd worden.
Een aangename stad om in te leven biedt voldoende mogelijkheden tot ontspanning en zelfontplooiing. Hier nóg een verschil maken zal moeilijk zijn want zowel op vlak van sport als van cultuur heeft Brugge al een beleid om de vingers van af te likken. We kunnen zonder schroom zeggen dat we hier als gerust voorbeeld kunnen dienen voor veel andere steden. Toch vinden wij in deze tekst meer dan voldoende ideeën om daar nog een schepje bovenop te doen.
Op vlak van sport wordt het huidige beleid van 'stimuleren en investeren' verder gezet. Dit met nóg meer keuze, (nieuwe sporten worden niet uit de weg gegaan), nóg meer infrastructuur en nóg meer kwaliteit. Maar vooral, nóg dichter bij de mensen. Op die manier valt niemand uit de boot. Er is extra aandacht voor ouderen, mensen met een handicap, mensen met een beperkt inkomen… maar ook voor jongeren, mensen zonder wagen,... Alle deelgemeenten worden voorzien van behoorlijke sportinfrastructuur en in de wijken wordt kleinschalige openluchtinfrastructuur voor recreatie aangelegd. Sport en ontspanning, voor iedereen, op een kwalitatieve manier, dicht bij huis, dát is het verschil gemaakt wordt.
In tegenstelling tot Vlaanderen kiest Brugge er resoluut voor om niet te besparen op cultuur, dat is op zich al een verschil. Ook het cultuurbeleid is doorspekt van de stadsbrede visie dat niemand door de mazen van het net mag glippen. Daarvan getuigen de vele inspanningen om financiële en andere drempels weg te werken. Ook hier kiest men er voor naar de mensen toe te gaan: cultuurbeleving in de wijken, deelgemeenten betrekken in het aanbod, wegwerken van blinde vlekken op vlak van infrastructuur, jonge mensen met talent ondersteunen,… Men kiest duidelijk voor een goed gevuld en gevarieerd evenementenprogramma met aandacht voor ruimtelijke spreiding en inhoudelijke variëteit. Organisatoren en culturele actoren zullen op een nog betere ondersteuning kunnen rekenen. Eerder dan zich vast te klampen aan eender welk scenario laat deze bestuursploeg ruimte voor nieuwe kansen en mogelijkheden. In tegenstelling tot wat men al eens leest of hoort is ook dát een bewuste keuze, met het oog op het maken van een werkelijk verschil in zoveel mogelijk dossiers.
De inwoners van onze stad krijgen ook de kans om zelf het verschil te maken. Dat kan heel concreet, bij de inspraakvergaderingen voor belangrijke werken in de buurt. De nadruk ligt hier weldegelijk op inspraak, niet louter informatie. Alweer een heel concreet verschil. Maar men gaat nog verder en roept iedereen op om mee te denken over de verdere ontwikkeling van onze stad. Men heeft duidelijk begrepen dat democratie meer is dan verkiezingen eenmaal om de zes jaar. Dit open partnerschap getuigt van een verfrissende visie op inspraak.
Tot slot beseft dit stadsbestuur dat veel van wat we nu doen of laten een verschil maakt voor de toekomstige generatie. Met zowel het financieel beleid als het ambitieuze klimaatplan waakt het stadsbestuur er over dat de Bruggelingen van morgen niet de gevolgen moet dragen van de keuzes van vandaag.
Beste collega's, ik heb geprobeerd om de 485 voorstellen van het beleidsprogramma te vertalen in concrete verschillen die we de volgende jaren zullen merken in onze stad. Het is een ambitieus programma met een duidelijke visie en duidelijke keuzes. Keuzes die volgens ons écht een verschil zullen maken. Wij willen iedereen die er aan heeft bijgedragen van harte feliciteren en wensen de burgemeester en het college veel succes met de uitvoering ervan', besluit Mathijs Goderis.

(FN-Eigen Berichtgeving/Foto: FN)
Meer over Politiek    sp.a    Mathijs Goderis    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag