stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=37106
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com

6 uur durende begrotingszitting houdt niemand wakker

Nieuws
Brugge, woensdag 27/11/2013. De begrotingszitting van de Brugse gemeenteraad is naar traditie de langse zitting van het jaar: ze startte met een paar minuten vertraging om 10 over 6 en eindigde 6 uur later. Voor de berichtgeving zult u wellicht vrijwel enkel op de Stadsomroep aangewezen zijn: om 21:00 uur, halfweg de zitting, hielden 3 journalisten het al voor bekeken: onder meer Focus TV en het Brugs Handelsblad zullen vandaag wellicht met u naar de Stadsomroep luisteren, om hun primeur te te vinden? Anderhalf uur later zaten wij als enige nieuwsmedium de raad te verslaan. Tegen die tijd waren ook de meeste raadsleden al aan het geeuwen en tevergeefs aan het hopen op een einde van de zitting voor middernacht.

Het Laloo Moment

Maar laat ons beginnen bij het begin, of toch, bij het begin van de gewone begroting, een halfuur ver in dezitting waar toen al de politiebegroting was besproken, waarover hier later meer. Schepen voor Financiën Boudewijn Laloo (CD&V) moest voor het eerst naast een gewoon jaarbudget ook een een meerjarenbegroting tot 2019 presenteren. Het zou een hele boterham worden, maar een gezonde, toch volgens de schepen: daar waar vroeger de begroting over 3000 artikels ging, zouden nu 15.000 lijnen moeten worden doorworsteld.

Fors bezuinigen

De stad gaat fors bezuinigen op personeel, door nauwelijks nog pensionerende personeelsleden te vervangen: 243 jobs verdwijnen bij de stad die nu 88 miljoen euro per jaar uitgeeft aan personel, dat mag in 2016 maar 83 miljoen meer zijn. De politie en het OCMW krijgen meer centen.

Belastingen

"Er komen geen nieuwe belastingen voor de Bruggelingen", maar wel hogere taksen op tweede verblijven, op leegstand en zeer zware taksen voor de nachtwinkels, die de stad liever kwijt dan rijk is. De stad wil de komende jaren een investeringsfonds opzetten, dat 50 miljoen euro zal bedragen. Dat fonds zak aangesproken worden voor de cofinanciering van projecten zoals beurshal, voetbalstadion, een nieuw administratief centrum...
Qua investeringen los van dat fonds staat een polyvalente zaal voor jongeren op het programma (8 miljoen, start in 2016) jeugdwerkinfrastructuur (4,5 miljoen), speelruimte voor kinderen (3,5 miljoen) sportterreinen (2,5 miljoen) ...

Schuldratio

Laloo had het met trots over de Brugse schuldratio "een cijfer van 0,5 die andere steden ons benijden" en over hoe dieratio de komende jaren verder zal zakken. Goed 20 minuten deed Boudewijn Laloo erover. Sommige replieken zouden veel langer duren.

(FN-Eigen Berichtgeving)

Originele tekst:

Het is de 13de keer dat ik het genoegen heb
om deze budgetbesprekingen te starten.

Voor de anciens onder jullie, het wordt even slikken.
Absoluut niet omwille van de cijfers,
daar zijn we trots op, meer daarover straks,
maar wel omwille van de nieuwe vorm.

Vlaanderen heeft de steden, ocmw's en provincies
een nieuwe manier van werken opgelegd: de BBC.
Dit staat voor de beleids- en beheerscyclus.
Vele dikke boeken en omzendbrieven (de laatste van 18 oktober 2013!)
hebben ons hierover overspoeld,…

Maar, in mensentaal uitgelegd betekent dit voor ons o.a.:

1/ De opmaak van een meerjarenplan over 6 jaar (vroeger 1 jaar) met daarvan afgeleid het budget 2014
(maar jullie mogen gerust zijn, dit betekent niet dat ik mijn budgetspeech ook 6 keer langer zal maken…).

2/ De wettelijke verplichting dat dit meerjarenplan financieel in evenwicht moet zijn.

3/ Met een nieuwe software en nieuwe rapporten.

4/ Daar waar we vroeger 3.000 artikels in onze begroting hadden – wat op zich reeds niet te onderschatten was - spreken we nu over 15.000 lijntjes in onze nieuwe software.

(Om deze reden hebben we voor de raadsleden een extra bundel opgemaakt met extra informatie om de wettelijke rapporten beter te kunnen verstaan).

Het is geen geheim dat elke centrumstad in Vlaanderen
momenteel met budgettaire spanningen worstelt.

De ontvangsten vertragen terwijl de uitgaven versnellen.

Maar, burgemeester, we mogen trots zijn.
We hebben deze verandering,
samen met onze volledige organisatie,
vanaf januari als de grote prioriteit gezien.

Onder de stuwende kracht van onze financiële dienst,
zijn we er in stilte volledig voor gegaan.
Zonder grote en ronkende verklaringen in de pers.

Maar wel met resultaat.
Ons algemeen beleidsprogramma is financieel vertaald.
En die financiële vertaling 2014-2019 is in evenwicht.

Om hiertoe te komen zijn er een aantal erg belangrijke uitgangspunten opgenomen. Ik licht jullie deze graag nader toe.

De kern van ons meerjarenplan 2014-2019 is dat we :

1/ niet inboeten op onze kwaliteitsvolle dienstverlening;

2/ niet inboeten op het lokale investeringsniveau,
integendeel zelfs.


Hoe heeft de stad Brugge het meerjarenplan opgemaakt?

We hebben ons op 6 belangrijke uitgangspunten gefocust.(1) We pakken de personeelskosten aan.

In alle lokale besturen lopen de personeelsuitgaven voor de ambtenaren drastisch op.
Dit komt o.a. door de stijgende pensioenbijdragen.

Voor 2014 bedraagt die bijvoorbeeld 10 mio €.

Dit komt ondermeer door de stijgende bijdrage
voor pensioenen aan de sociale zekerheid.
Was in 2009 de procentuele bijdrage
op statutaire lonen en wedden nog 27,5%;
In 2014 bedraagt die al 36% en stijgt jaarlijks tot 46% in 2019.

Wij zullen deze personeelskosten op een natuurlijke wijze terugdringen.

Het streefdoel is de 243 personeelsleden,
die op pensioen gaan in de periode 2014-2018,
niet meer extern te vervangen
(deze 243 personeelsleden staan voor 196 voltijdse equivalenten).

De stedelijke organisatie dient zich intern stap voor stap te herstructureren om dit op te vangen, eventueel via interne verschuivingen.

Financieel betekent dit in ons meerjarenplan het volgende:

Daar waar de stadspersoneelkost (exclusief onderwijs) in 2003
57 mio € was,
is dit de voorbije jaren opgeklommen tot 88 mio € in 2013.

Onze kordate personeelsingreep zorgt ervoor
dat de personeelskosten zullen stagneren en zelfs dalen.
In 2014 en 2015 is de personeelskost respectievelijk
88 mio € (dit is zelfde bedrag als in 2013) en 89 mio €.

Vanaf 2016 zakken de personeelskosten terug
om in 2018-2019 op 83 mio € te komen.

Dit betekent concreet een besparing van 33.88 mio € t.o.v. de oorspronkelijke cijfers van de personeelsdienst

U vindt deze cijfers ook terug in grafiek 1, zoals opgenomen in de persmap.

Op die manier zal de Brugse organisatie zichzelf en zijn werking zichzelf constant in vraag stellen.
Geen enkele vervanging van personeel is nog vanzelfsprekend.


(2) We besparen in geen geval op sociaal beleid en veiligheid.

De dotatie aan de Politie stijgt :
van 24,8 mio € in 2013 naar 30,2 mio in 2019;
(24,6 mio € in 2014; 25,2 mio € in 2015;
26,5 mio € in 2016, 27,7 mio € in 2017, 29 mio € in 2018)

De investeringen in het OCMW stijgen nog forser:
van 25 mio € in 2013;
naar 33,5 mio € in 2019;
of een stijging van 8,5 mio € (cf. ook grafiek 2)
En dat is bewust.

Een goed sociaal beleid voeren is ook anticiperen op de komende vergrijzing, de verdoken armoede, …


(3) We houden de werkingskosten onder controle.

Het continu beheersen van de werkingskosten daarentegen staat centraal zowel bij :
de stad;
het OCMW;
de politie;
kerkfabrieken;
als de brandweer.
Dit o.m. door het niet automatisch indexeren en een constante monitoring.


(4) Brugge heeft een rijk verenigingsleven en dat willen we blijven ondersteunen.

De verstrekte toelagen aan verenigingen zullen we vanuit de stad de volgende zes jaar continueren.


(5) Wat met de belastingen?

Er komen geen nieuwe belastingen voor de Bruggelingen.

Ons bestuur heeft er uitdrukkelijk voor geopteerd om deze niet te verhogen. De aanslagvoeten blijven de komende zes jaar gelijk:
onder meer de gemeentelijke opcentiemen en de aanvullende personenbelasting wijzigen niet (resp. 1600 opcentiemen en 6,9%).

Sinds 2003 zijn de belastingen niet gestegen. Integendeel de aanvullende personenbelasting is in 2005 ook gedaald (cf. grafiek 3).

Wel zijn er drie prioriteiten uit ons beleidsprogramma nu ook financieel realiteit geworden.
1/ De belastingen op de tweede verblijven stijgt van 650 naar 1000 € per jaar.

2/ Er komt een nieuwe belasting om de wildgroei aan nacht- en telefoonwinkels tegen te gaan. Sedert 2010 zijn er 20 extra nachtwinkels bijgekomen.

3/ De taks op leegstand wordt van 1250 € naar 1500 € per jaar opgetrokken.

Daarnaast worden een aantal tarieven jaarlijks geïndexeerd.

(6) De geplande investeringen uit het bestuursakkoord zullen doorgang vinden in de huidige legislatuur.

Het is de bedoeling alle acties die opgesomd zijn in het beleidsprogramma 2013-2018 ook effectief uit te voeren.
De effectieve budgettaire impact van sommige projecten
op het stedelijk budget is echter niet altijd even duidelijk.

Hierop anticiperen we door het aanleggen van een toekomstfonds specifiek voor investeringen en dit voor een bedrag van 50 mio €.

Dit toekomstfonds wordt aangelegd omwille van volgende argumenten :
de concrete inhoud van deze acties staat nog niet vast;
het bedrag of financiële weerslag ervan kan onvoldoende nauwkeurig geraamd worden;
de uitvoering in timing staat onvoldoende vast.
Sommige projecten zijn in cofinanciering met private investeerders of andere partners.
Daar mogen we als stad onze kaarten niet onmiddellijk op tafel leggen.


In de mate dat acties concreter worden kan uit dit bestemd geld geput worden (maar dus enkel bij investeringen).
Enkele (niet-limitatief!) voorbeelden: Huis van de Bruggeling, Beurshal, voetbalstadion, …


Als lokale overheid is het uit economisch oogpunt ontzettend belangrijk om de investeringsgraad op peil te houden en dit doen we.

Hoe zijn de investeringen in het meerjarenplan gespreid (excl. toekomstfonds)?

2014: 44,5 mio €, 2015: 41,9 mio €, 2016: 37,7 mio €,
2017: 45,1 mio €, 2018: 31 mio € en 2019: 23,9 mio €.

De vergelijking met het verleden geeft enkele interessante inzichten:
In de periode 2007-2012 hebben we jaarlijks gemiddeld voor 35,9 mio € investeringen uitgevoerd in de Brugse regio.
In de periode 2014-2019 zijn er nu voor gemiddeld jaarlijks 37,4 mio € investeringen opgenomen.
Als we daar ook het toekomstfonds voor investeringen (50 mio €) in opnemen, investeren we jaarlijks gemiddeld 45,7 mio € investeringen of 274,2 mio € de komende 6 jaar.
grafiek 4.
Wat toch in deze crisistijden voor onze lokale en regionale economie uitermate belangrijk is.

Welke projecten zitten er achter deze cijfers?

Alle projecten die in ons meerjarenplan 2014-2019 zijn opgenomen opsommen zou ons te ver leiden. Ik zal me beperken:

1/ tot de duiding over de strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

2/ én enkele in het oog springende investeringen.
Het vertrekpunt voor deze strategische nota is het algemeen beleidsprogramma zoals goedgekeurd in de Gemeenteraad van juni 2013.De strategische nota van de stad Brugge beschrijft de beleidsdoelstellingen van het meerjarenplan 2014-2019 (wat willen we bereiken?).

Bij elke doelstelling zijn ook de actieplannen en acties opgenomen (wat gaan we daarvoor doen, wat is het vooropgestelde resultaat dat we met de beleidsdoelstellingen willen bereiken?)

Met een raming van de ontvangsten en uitgaven voor de komende jaren (wat zijn de financiële gevolgen?).

Met een aanduiding in welk jaar (jaren) we elk actieplan en elke actie willen realiseren (wanneer wordt het actieplan/de actie uitgevoerd).

Over de stand van zaken van de doelstellingenrealisatie wordt er jaarlijks via de jaarrekening en de indicatoren gerapporteerd.
De strategische nota kadert in de strategische aanpak om de werking over de periode 2014-2019 geïntegreerd te plannen.

Elk jaar zal het College dit meerjarenplan evalueren en aanpassen aan de beschikbare budgetten en gewijzigde noden. De aangepaste versie van het meerjarenplan zal elk jaar aan de Gemeenteraad worden voorgelegd.

Toch wil ik jullie graag enkele belangrijke projecten meegeven.

Enkele in het oog springende investeringen, met het totaal van het investeringskrediet (kan over meerdere jaren lopen):

Na Daverlo en de Xaverianen in de vorige legislatuur wil ook deze legislatuur investeren in een polyvalente zaal waar jongeren kunnen fuiven en sportverenigingen kunnen sporten: 8.000.000 € (start vanaf 2016);

Er komt een optimalisatie van de jeugdwerkinfrastructuur op het vlak van brandveiligheid, duurzaam energieverbruik, minimaal onderhoud, polyvalent gebruik, geluidsisolatie, inbraak- en vandalismepreventie, hygiëne en sanitair: 4.516.085 € (2014-2019);

Er wordt voorzien in speelruimte voor kinderen en fitnesstoestellen voor volwassenen: 3.540.000 € (2014-2019);

Er worden voldoende openluchtvelden voorzien, waarvan de veldverlichting is aangepast aan de strengste milieunormen. Kunstgrasvelden kunnen bijdragen tot een hoger rendement van de infrastructuur: 2.500.000 € (2014-2019);

Het speelruimtebeleidsplan wordt uitgevoerd: 1.710.000 € (2014 e.v.);

Aanleg nieuwe randparking:1.500.000 € (2015-2016);

De klantvriendelijkheid en de kwaliteitsvolle dienstverlening worden geoptimaliseerd naar de gebruikers van het Cultuurcentrum: 1.482.125 € (2014-2019);

De digitale administratieve dienstverlening wordt verder klantgericht uitgebouwd, ook in de deelgemeenten (facebook, twitter, nieuwe website, digitale bibliotheek, digitale facturatie, digitale vergunningsprocedures, digitale informatieborden, …): 1.097.000 € (2014-2019);

Kant Sint-Michiels van het station wordt ingericht met aandacht voor vlotte en veilige doorstroming van alle deelnemers aan het verkeer: aandeel stad Brugge: 1.038.478 € (2014);

Stad Brugge werkt mee aan het zoeken naar de mogelijkheid voor de oprichting van een studentenhuis: 1.000.000 € (2015);

Het stedelijk zwembad Jan Guilini wordt waar mogelijk aangepast en/of uitgebreid in functie van de actuele noden met aandacht voor de authenticiteit en charme van het zwembad: 572.448 € (2014-2016);

Er wordt gezocht naar een manier om de oprichting van een wijkgezondheidscentrum mogelijk te maken: 150.000 € (2015);

Daarnaast brengt de verkoop van Den Tir voor een sociaal woonproject 2.000.000 € (2016) en de verkoop van Zeewege voor een nieuw woonproject 12.000.000 € (2015) op.
Vooraleer over te gaan tot de slotconclusies,
wil ik nog één belangrijk element duiden en dat is de schuldratio.

De schuldratio geeft de verhouding weer tussen de uitstaande schuld en de ontvangsten uit exploitatie.

Deze ratio duidt op een gezond bedrijf wanneer die lager is dan 1.

Brugge scoort hier uitstekend met een cijfer van onder de 0,50 de komende 6 jaar
(ter info: bij de start van mijn mandaat als schepen van financiën in 2000 was de schuldratio 1,04; in 2019 wordt die ratio 0,47).Beste aanwezigen,

Op die manier hebben we een meerjarenplan 2014-2019 dat in financieel evenwicht is, de komende zes jaar.
En dit zonder de aanvullende gemeentebelastingen te verhogen en met een grote investeringsruimte.

Ik sprak in het begin van mijn tekst over de nieuwe wettelijke verplichtingen, o.a. het financieel evenwicht.

Ook ons meerjarenplan moet financieel in evenwicht zijn en dit wordt bepaald aan de hand van twee wettelijke voorwaarden:

Het resultaat op kasbasis
moet per jaar groter zijn of gelijk aan 0.
De autofinancieringsmarge van het laatste financiële boekjaar van het MJP (2019) moet groter of gelijk zijn aan 0.

Wat betekent dit eigenlijk?

resultaat op kasbasis: Dit is het saldo van alle ontvangsten en uitgaven (exploitatie, investeringen, liquiditeit) van een boekjaar, vermeerderd met het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar en verminderd met de bestemde gelden
Dit geeft aan wat men op het einde van het jaar in kas beschikbaar heeft (maar zonder de gereserveerde of bestemde gelden).

autofinancieringsmarge: wat men overhoudt van exploitatie-ontvangsten na betaling van exploitatie-uitgaven, interesten en aflossingen leningen. Met dit overschot kan men bijkomend investeren zonder te moeten lenen.
voorbeeld: autofinancieringsmarge Brugge bedraagt eind 2019 13,76 miljoen €.  Hiermee kan Brugge dus voor maximaal dit bedrag bijkomend (= buiten wat in budget voorzien is) investeren zonder bijkomend te moeten lenen.

Ons meerjarenplan is financieel in evenwicht, want:

Het resultaat op kasbasis is inderdaad elk jaar positief:
2014: 24,7 mio €; 2015: 21,3 mio €; 2016: 11,9 mio €;
2017: 4,1 mio €; 2018: 9,8 mio €; 2019: 30,6 mio €;

Ook de autofinancierinsmarge is in 2019 positief:
13,7 mio € en is bovendien ook in de andere jaren positief;

Als schepen van financiën ben ik trots dat we zoals de voorbije 13 jaren, en ondanks de financieel-economische crisis, een gezonde financiële stadskas hebben.


Ik wil tot slot hieronder nog ons recept samenvatten, samen met enkele grafieken voor de pers.


meer geld voor sociaal beleid en politie;

geen verhoging van de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing;

belasting op tweede verblijven fors opgetrokken;

zij die op pensioen gaan tussen 2014-2018 worden niet extern vervangen (243 personen), wel eventueel via interne verschuivingen;

toelagen/dotaties worden behouden op niveau 2013;

werkingskosten worden onder controle gehouden
(geen automatische indexeringen);

stijging investeringen en aanleg toekomstfonds voor investeringen;

meerjarenplan 2014-2019 in financieel evenwicht

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com