stadsomroep.com


Afdrukvriendelijke versie van tekst en afbeeldingen op http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=22574
Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com

Fedekam: bedenkingen bij Provinciaal Muziektoernooi


Brugge, donderdag 13/9/2007. Fedekam West, reeds 49 jaar de toonaangevende muziekfederatie in West-Vlaanderen, is helemaal niet gelukkig met de nieuwe gang van zaken van het provinciaal Muziektoernooi. Slechts 25 van de 37 ingediende projecten van muziekverenigingen mochten deelnemen van de provincie aan deze nieuwe cyclus en tijdens een preselectie werd het aantal nog eens herleid tot 15. Fedekam West is van oordeel dat de provincie hier haar taak als subsidiėrende overheid volledig voorbij schiet: subsidies zouden immers zo democratisch mogelijk verspreid moeten worden over zoveel mogelijk verenigingen, volgens het subsidiariteitsbeginsel.

Steeds minder verenigingen nemen deel aan het tornooi, volgen Fedekam omwille van de voorwaarden die de provincie stelt. Heel wat muziekverenigingen verlkiezen daardoor hun klassering, wat onaanvaardbaar is omdat vele gemeentelijke subsidies daarop gebaseerd zijn.

Ondemocratisch

Fedekam West vindt de nieuwe politiek van de provincie, de muziekcommissie en de Gedeputeerde voor Cultuur totaal ondemocratisch: aan vele honderden blaasmuzikanten werd een kaakslag toegediend. Het kan ook niet, dat in een tijd waar het verenigingsleven en de muziekverenigingen nieuwe lasten krijgen (semu, reprobel, nieuwe vzw-wetgeving,…) de provincie een deel van hun weinige subsidies gaat afnemen. Fedekam West vraagt een gesprek om het subsidieprobleem op te lossen.

(FN-Meegedeeld-Fedekam West)

---------

Volledige tekst Open Brief

Fedekam West heeft ernstige bedenkingen bij het verloop van de nieuwe cyclus van het Provinciaal Muziektoernooi


Fedekam West, reeds 49 jaar de toonaangevende muziekfederatie in West-Vlaanderen, is helemaal niet gelukkig met de nieuwe gang van zaken van het provinciaal Muziektoernooi. Slechts 25 van de 37 ingediende projecten van muziekverenigingen mochten deelnemen van de provincie aan deze nieuwe cyclus. Tijdens het eerste deel van de selectieperiode (in het voorbije voorjaar) werd het aantal nog eens herleid tot 15, waarvan 3 laureaten die onder elkaar moeten strijden voor de titels. Deze open brief wil echter geen afbreuk doen aan de inspanningen en prestaties van de deelnemende muziekverenigingen.

Fedekam West is wel van oordeel dat de provincie hier haar taak als subsidiėrende overheid volledig voorbij schiet. Wij zijn immers van mening dat subsidies zo democratisch mogelijk dienen verspreid te worden zodat zoveel mogelijk verenigingen hiervan kunnen genieten, een logisch gevolg van het subsidiariteitsbeginsel dat we van een provinciale overheid mogen verwachten.

Als we kijken naar de vorige cyclus dan merken we dat gedurende deze 6-jarige cyclus heel wat meer verenigingen deelnamen. Deze negatieve tendens is helemaal niet te wijten aan een verminderde activiteit binnen de amateurblaasmuziek in West-Vlaanderen maar aan de voorwaarden die de provincie stelt om deel te nemen aan de cyclus.

Door deze nieuwe cyclus zullen ook heel wat muziekverenigingen geen klassering meer hebben. De traditionele klassering van derde afdeling tot superieure afdeling wordt immers met deze nieuwe cyclus afgeschaft. Dit is onaanvaardbaar daar vele lokale (gemeentelijke) subsidies van muziekverenigingen gebaseerd zijn op hun provinciale klassering. Tientallen gemeentebesturen zullen dus hun subsidiereglement moeten aanpassen en geen objectief gegeven meer hebben om de subsidiekoek te verdelen. Navraag leert ons dat verschillende gemeentelijke overheden zich nu zullen beroepen op de grootte van de muziekvereniging. Volgens Fedekam West is de kwantiteit van een muziekvereniging absoluut geen standaard voor een goed werkende vereniging en zeker geen maatstaf voor steun. Willekeur wordt dus ongetwijfeld troef!

We stellen ons eveneens vragen bij de representativiteit van dit toernooi. Slechts een handvol muziekverenigingen mag deelnemen aan deze cyclus wat totaal in discrepantie staat met de democratische cyclus in het verleden. We dienen ook eens stil te staan aan het totaal gebrek aan erkenning van de provinciale overheid ten overstaan van de vele muziekverenigingen. Samen met de (kleine) subsidie die enkele tientallen muziekkorpsen ontvingen van de provincie kregen ze ook de erkenning als actieve West-Vlaamse vereniging. Ook deze vorm van erkenning valt volledig weg wat demotiverend werkt voor velen van hen.

Fedekam West vindt de nieuwe politiek van de provincie, de muziekcommissie en de Gedeputeerde voor Cultuur totaal ondemocratisch. Wij wensen hierbij dan ook zeker ons ongenoegen te formuleren over de gang van zaken van deze cyclus en hopen dat de provincie zal inzien dat men vele honderden blaasmuzikanten in West-Vlaanderen een kaakslag heeft toegediend.

Het kan evenmin zijn dat in een tijd waar het verenigingsleven in het algemeen en de muziekverenigingen in het bijzonder om de oren worden geslagen met nieuwe lasten (semu, reprobel, nieuwe vzw-wetgeving,…) de provincie een deel van hun weinige subsidies gaat afnemen. Als de provincie een duidelijk signaal wil geven dat ze het goed meent met de amateurblaasmuziek in West-Vlaanderen zal ze deze manier van subsidiėren herbekijken.

Daarom doet Fedekam West het constructieve voorstel om samen rond de tafel te zitten en te bekijken hoe we het subsidieprobleem van de vele West-Vlaamse verenigingen zullen oplossen.

De bal ligt nu in het kamp van de provincie en bij de gedeputeerde van Cultuur!

De Raad van Bestuur van Fedekam West

Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden - © 2020 Stadsomroep.com