Nieuws uit de Brugse regio

Gemeenteraad buitenspel bij bepalen nieuwe organisatiestructuur Stad Brugge?


Audio Reportage


Volledige ongemonteerde "live" audio

Gemeenteraad buitenspel bij bepalen nieuwe organisatiestructuur Stad Brugge?
Brugge, woensdag 22/10/2014. Het Brugse CD&V – sp.a bestuur kreeg in de gemeenteraad stevige kritiek van de oppositie, omdat deze vond dat de gemeenteraad, en dus de oppositie, volledig buitenspel was gezet bij de nochtans niet onbelangrijke bepaling van de nieuwe organisatiestructuur van stadsdiensten van de Stad Brugge, het zogeheten NEMO traject. Bovendien vonden Geert Van Tieghem (N-VA) en oud-personeelsschepen Charlotte Storme (Groen) in een ruim een uur durend debat dat er eigenlijk nog geen geen half afgewerkte organisatiestructuur afgeleverd was. 'Men vraagt ons dit goed te keuren maar gezien het niet af is kunnen we dit niet goed keuren.'

Hoewel Schepen Jos Demarest (CD&V) onmiddellijk ruiterlijk toegaf dat de structuur verre van af was, lichtte hij zijn structuur met bollen, banden, clusters, overlappingen van clusters en stuurgroepen toe en gaat hij er van uit dat er alvast 'een stevige aanzet is gegeven tot een betere structuur... Een structuur die nooit helemaal af zal zijn', zei hij achteraf in een interview met de Stadsomroep. 'En in die nieuwe structuur van de stadsdiensten staat de klant centraal.'
(FN-Eigen Berichtgeving/foto: FN)

Originele teksten:


Geert Van Tieghem( N-VA)


De moedige nota van de adjunct-stadssecretaris m.b.t. de stadsorganisatie zag op 17 februari 2014 het levenslicht. Acht maanden later ligt hier de goedkeuring van de nieuwe organisatiestructuur op tafel. Vorige week maandag pas op het berek werd – voor het eerst na 8 maanden windstilte -- een korte voorstelling van dit ingrijpende stads(re)organisatie-project gegeven. Diverse infobrochures waren intussen al gedrukt. Het ganse verhaal werd bovendien al uitvoering in de pers toegelicht … En jawel, … dit belangrijke punt staat –contradictorisch vreemd – nu pas ook op de agenda van de gemeenteraad, ter goedkeuring … ! Begrijpe wie kan … .
We zijn nog eens doorheen de bewuste nota van 17/2 jl. gefietst en lezen letterlijk op blz. 2 onder punt 2 : 'men ervaart doorheen de organisatie en op alle echelons een gebrek aan communicatie'. En wat verderop : ' er wordt te weinig ruimte, debat, … ervaren. Zelfs als zaken nog onduidelijk zijn verwacht men open en eerlijke communicatie daaromtrent. Nu ervaren velen het niet communiceren als het nemen van beslissingen in achterkamertjes' … En onder punt 3 lezen we verder : 'Men ervaart een gebrek aan vertrouwen, en vooral ook een gebrek aan respect doorheen de organisatie en op alle echelons. Als voorbeelden hierbij worden aangehaald : het niet respecteren van elkaars rol/verantwoordelijkheid, het eerst communiceren via de pers in plaats eerst intern, … '
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In Brugge is dat duidelijk niet het geval, zeker niet wat de oppositie betreft. De geciteerde principes van goed bestuur, vervat in de nota van de adjunct-stadssecretaris, worden flagrant met de voeten getreden. Het thema van de stadsorganisatie raakt echter het hart van onze instelling en is dan ook van primordiaal belang voor onze stad, voor haar personeel en haar klanten. In de pas gedrukte Neno-brochure staat de gemeenteraad – op papier dan toch – het hoogst vermeld in de overkoepelende structuur. In realiteit is het duidelijk anders : we ervaren geen enkele inspraak in dit ganse belangrijke stadsverhaal en de aangeleverde informatie is zeer vaag, weinig transparant en bijwijlen zelfs onduidelijk. Het ganse project krijgen we vandaag ruwweg in de maag gesplitst …. Vraag om medewerking/betrokkenheid, of gewoon informatieverschaffing is er gedurende 8 maanden nooit geweest. Vanuit de oppositie ervaren we overduidelijk een manifest gebrek aan respect en vertrouwen, wat we bijzonder betreuren. Respect is of wordt nochtans één van de 4 kernwaarden van de nieuwe stadsorganisatie. Opvallend ook vorige week op het berek tijdens de voorstelling van de nieuwe stadsorganisatie het feit dat diverse raadsleden van de meerderheid vroegtijdig de zaal verlieten …. Van respect gesproken ! Verwonderd zijn we dan ook niet echt, want bij de voorstelling van het beleidsplan hadden wij en vele vooraanstaande instellingen en verenigingen van onze stad hetzelfde gevoel. Onze uitgestoken hand tot constructieve samenwerking blijft men negeren … Nochtans kan het 'Het Nieuwe Werken' in onze stad alleen maar slagen mits het respecteren van een aantal basiswaarden zoals vertrouwen, transparantie, communicatie en respect. Zonder een sterk draagvlak en dito samenwerking tussen ALLE Brugse actoren zal een dergelijk omvangrijk veranderingstraject nooit lukken.
Gelet op de zeer summiere en prille informatie die ons in deze zeer recentelijk wordt aangeleverd, is het dan ook vanuit N-VA niet eenvoudig om dat ganse verhaal inhoudelijk te volgen en zelfs te vatten, gezien het bovendien de ganse stad sterk impacteert. Wel herhalen we de noodzaak van de komst van een NENO-plan, stapsgewijs te implementeren, met het uiteindelijke doel een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke en moderne dienstverlening aan onze klanten te kunnen aanbieden. Middelen en mensen efficiënter inzetten moet hierbij de uitdaging zijn. Tot slot nog een aantal bedenkingen vanuit N-VA :
De nieuwe stadsstructuur wordt binnenkort opgebouwd uit 10 clusters. Vreemde eend (of pelikaan ?) in de bijt is o.i. de cluster 'klant'. Gezien de klant centraal staat, hoort de klant ontegensprekelijk thuis in iedere cluster. Waarom een aparte cluster vragen we ons af, en waarom het aspect 'klant' niet integreren in iedere inhoudelijke cluster ? Want iedere cluster hoort de klant centraal te stellen.
Wat de organisatiecultuur betreft, vinden we het een goede zaak om vanaf 2015 een intervisie voor leidinggevenden uit te werken. Brugge zal nood hebben aan sterk 'coachend leiderschap' doorheen het volledige veranderingsproject.

In de nieuwe organisatiestructuur wordt werk gemaakt van een verdere delegatie van bevoegdheden in vertrouwen aan de diensthoofden. Zo zal het college meer tijd kunnen investeren in belangrijke beleidsdossiers. De college-agenda ziet er nu plots 80 % lichter uit ….  We kijken alvast uit naar de eerste beleidsvruchten …
In maart 2014 reduceerde het stadsbestuur zijn managementteam (MAT) van 13 tot 4 man. (Kernmat) Wij hadden daar toen onze bedenkingen bij en stellen nu verheugd vast dat het bestuur op zijn beslissing terugkomt en het MAT terug uitbreidt of zal uitbreiden tot 11 man.
De strategische cel, een warme aanbeveling n.a.v. het bezoek van de Visitatiecommissie aan Brugge op 31 mei 2011, en op de agenda van de gemeenteraad van december 2013, zou nu ook echt geboren gaan worden. Naar de specifieke rol van deze strategische cel en de relatie met het MAT en het stadsbestuur hebben we toen ook gevraagd, en gezien we helemaal niets lezen in de documenten, en destijds ook met een kluitje in het riet werden gestuurd, herhalen we dan ook graag de vraag.
Het OCMW staat in dat ganse verhaal terug wat aan de zijlijn en wordt o.i. onvoldoende betrokken in het NENO- verhaal. Nochtans is een verdere samenwerking tussen OCMW en onze stad meer dan aangewezen. We vragen ons af of de wil er wel is …
Het digitaal werken binnen de organisatie wordt uitgebreid. Dit juichen we toe, en vragen ons af wanneer het college eindelijk werk zal maken van het digitaliseren van de gemeenteraad zelf ….

Pablo Annys (sp.a)


Mijnheer de schepen, de volledige schepenploeg, onze ambtenaren, sta me toe jullie te feliciteren met deze nieuwe aanpak, ook deze van de structuurverandering.
Het is een aanpak van openheid, het betrekken van medewerkers (op diverse niveaus) bij verandering, open communicatie, herstellen van vertrouwen en respect.
Ik hoop dat jullie zo doorgaan in dit NENO traject. Een dergelijke aanpak stimuleert ook een organisatiecultuur verandering, één van de andere belangrijke trajecten binnen Neno.
Aan de oppositie : zoals op het berek gesteld vormt deze nieuwe organisatiestructuur een kompas, houvast, een raamwerk en kader waar een toekomstige personeelsformatie op gestoeld kan zijn.
Het is dus een middel, geen doel op zich.
U moet als oppositie weten wat u wil. Tijdens de gemeenteraden van 25 februari en 25 maart vroegen jullie om communicatie, respect, betrokkenheid met onze medewerkers.
Een citaat uit de woorden van Geert Van Tieghem van maart : het veel te vaak ontbreken van een open en eerlijke communicatie, ten aanzien van de medewerkers getuigt van een gebrek aan respect en vertrouwen, en dat is de basis voor een modern personeelsbeleid. Wel, laat ons nu dat net het proces zijn dat zich de voorbije maanden heeft afgespeeld (vandaar die windstilte), medewerkers zijn op alle niveaus betrokken geweest bij de uitwerken van deze nieuwe basisstructuur.
Nu breekt u die af. Ik denk oppositie, dat jullie in dit dossier, dhr Van Tieghem in het bijzonder, bij dit kompas, duidelijk het NOORDEN kwijt zijn!

Minou Esquenet (CD&V)

Vooreerst wens ik mijn felicitaties over te brengen aan de adjunct-stadssecretaris voor de gezwinde spoed waarmee hij dit dossier, waaruit trouwens zijn vakkennis op alle pagina’s blijkt, aanpakt. Ook de stuurgroep en de verschillende werkgroepen verdienen alle appreciatie en niet in het minst een dank aan alle medewerkers die participeerden aan de NENO-markten en de NENO-op-wielen.
Ik overloop zeer kort wat in onze ogen zeer goed is aan de voorgestelde aanpak:
- De clusters: goed gekozen: meer of minder afstand tussen diensten al naargelang de raakvlakken, dus meer en/of betere samenwerking. Waardoor dan weer de dienstverlening nr de centrale cluster, de klant in al zijn gedaanten, snel en efficiënt zal gebeuren.
- Economie en onderwijs samenbrengen in één cluster is een prima keuze. Beide bevoegdheden kunnen elkaar versterken en resulteren in op elkaar afgestemde beleidsacties. Het stijgend aanbod van onderwijs en opleidingen in Brugge moet aangegrepen worden om ook onze economie te laten groeien zodat de ‘brain drain’ kan stoppen.
Wat voorligt, is een project dat enorm veel impact zal hebben en dat dus omzichtig en professioneel zal moeten begeleid worden. Daarbij hebben wij een aantal ‘aandachtspunten’:
a. Ik begin met de ‘Shared Services’. Het lijkt evident dat bepaalde zaken gecentraliseerd worden georganiseerd en opgevolgd, in de tekening is het de binding tussen alle clusters en het fundament ook waarop hele organisatie rust. Ik ben voorstander van elke efficiëntie-oefening, maar stel me hier toch wel een aantal vragen bij, zoals de vormingsmogelijkheden voor deze mensen (zijn daar middelen voor voorzien?) en of dit wel kan, snel en opgedrongen bv de IT-werking van bv groendienst en dienst veiligheid en dienst cultuur bij elkaar smijten? Wat de partners betreft, moeten we bekijken hoe we samenwerking kunnen realiseren, zonder te verzanden in logge structuren. Schaalvergroting kan immers ook schaalnadelen met zich meebrengen. In elk geval moet de grootste prioriteit gaan naar de eigen organisatie.
Intern in de ‘Shared Services’ dan, moet mi speciale aandacht gaan naar de dienst P&O. zij spelen een cruciale rol in dit hele gebeuren: zij hebben een ruim takenpakket, en grote verantwoordelijkheden in het hele proces aangezien alle input naar de leidinggevenden van hen moet komen. Ik vraag dus voldoende aandacht voor vorming en ondersteuning, zodat ze voldoende gewapend zijn om de nieuwe organisatie mee vorm te geven en blijvend te dragen.

b. Een tweede aandachtspunt situeert zich bij de mensen dit veranderingsproject moeten uitdragen, de zogenaamde ‘leidinggevende laag.’ De sleutel van het welslagen van dit project ligt bij het selecteren, begeleiden en ondersteunen van de leidinggevenden. In de documenten wordt duidelijk gesteld dat diensthoofden snel zullen moeten worden aangesteld om het element onzekerheid in het veranderingsproces tot een minimum te herleiden. Tot op zekere hoogte is dit ook zo; het zou echter nog veel sterker zijn als het niet alleen snel gaat maar ook degelijk onderbouwd wordt. De organisatie moet zich op een rustige manier kunnen ontwikkelen, en het welslagen van dit proces zal staan of vallen met de kwaliteit van de leidinggevenden, die dit immers moeten doorvertalen naar hun teams. Dit wordt ook gesteld in de documenten (in de bijlage “Unit management”, pagina 5  onderaan), maar wat er niet in staat, is hoe je die kwaliteit zal inschatten en objectief bepalen? Concreter: hoe ben je zeker dat de leidinggevende de nodige talenten, capaciteiten en/of competenties in huis heeft om dergelijke veranderingen zelf te managen, en daarnaast ook zijn/haar medewerkers te begeleiden in dergelijk proces? Zal de leidinggevende in staat zijn om ook in de toekomstige rol (die waarschijnlijk ook andere competenties zal vereisen) adequaat te functioneren?
Wij vragen dus een eenduidige aanpak/methodiek bij het aanstellen van diensthoofden, bv in de vorm van assessment of development centers  die een objectieve aanstelling zullen garanderen. Dit zal als bijkomend voordeel hebben dat er transparant zal kunnen gecommuniceerd worden omtrent aanstellingen maar vooral dat het vertrouwen van de werknemers in de aanstelling van de diensthoofden zal verhogen.
c. Dit brengt mij naadloos bij mijn laatste, en misschien wel grootste aandachtspunt, de beoogde organisatiecultuur. De hele oefening is gebaseerd op de basiswaarden, vertrouwen en respect. Voor ons, christendemocraten, is dat evident, want een grondhouding. Elke relatie, volgens mijn definitie, is gebaseerd op die 2 dingen. Respect en vertrouwen. Beiden moeten aanwezig zijn. Je kunt respect voor iemand hebben, maar als je geen vertrouwen hebt, is het onmogelijk samen te werken, laat staan grote projecten te realiseren. En het moet wederkerig zijn, van 2 kanten komen. Van leidinggevenden naar werknemers en vice-versa. Van politiek naar administratie en vice-versa. Dat is essentieel. Wie niet met respect voor de andere en in vertrouwen kan samenwerken, zal dergelijke oefening nooit tot een goed einde kunnen brengen.

Tot slot denk ik dat transparantie op alle niveau’s aangewezen is. In die zin zou het misschien nuttig zijn om in de toekomst, eens alle inhoudelijke én service-clusters definitief zijn, de schepenbevoegdheden daar ook op af te stemmen. Op die manier groeit ook de alignatie tussen politiek en administratie. Walk your talk!

CD&V zet met veel goesting haar schouders onder dit zeer ambitieuze plan. Wij gaan voor een efficiënte, klantvriendelijke dienstverlenende overheid en medewerkers die fier zijn op hun bijdrage aan de stad! Wij wensen de schepen van personeel en zijn dienst P&O veel moed om dit project vlot en stevig onderbouwd tot een goed einde te brengen.
Aan alle medewerkers van de stad, grijp deze kans aan met beide handen, de stad van morgen, dat zijn jullie! Op naar een actieve job in een moderne organisatie, vlieg uit jullie kooi om in deze stad een frisse wind te doen waaien!


FN
Meer over Economie    Tewerkstelling    Politiek    CD&V    N-VA    Groen    sp.a    Jos Demarest    Charlotte Storme    Pablo Annys    Minou Esquenet    Geert Van Tieghem    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag