Nieuws uit de Brugse regio

Brugge in het regeerakkoord

Brugge in het regeerakkoord
Brugge, donderdag 24/7/2014. In het over het algemeen vrij vage regeerakkoord dat N-VA, CD&V en Open VLD hebben publiek gemaakt is ook Brugge niet onbesproken gebleven: in de hoofdstukken waar toerisme, havenbeleid, openbaar vervoer en infrastructuurwerken aan bod komen, vielen ook Brugge en Zeebrugge in de tekst. De dagdagelijkse bruggenmiserie is, zo blijkt, ook in Brussel een zorg.

Inleiding

In de inleiding komt de ontsluiting van de haven al aan bod: 'Met de realisatie van de Deurganckdoksluis voor Antwerpen, de nieuwe zeesluis in Terneuzen voor Gent en het Ship-project, verzekeren we de toegankelijkheid van onze zeehavens. Bij de verdere uitbouw van het waterwegennet geven we bijzondere aandacht aan de hinterlandontsluiting van de zeehaven van Brugge.'

Infrastructuur

Op bladzijde 15 worden 'de prioritaire PPS-infrastructuurprojecten' opgelijst: daarop staan onder meer de Steenbruggebrug (foto) en de Dampoortsluis in Brugge.

Toerisme

Op bladzijde 15 lezen we, waar het eigenlijk over Brussel gaat: 'We blijven Brussel als toeristische topbestemming promoten in het buitenland, als kunststad samen met Antwerpen, Brugge, Gent, Mechelen en Leuven. We promoten in het buitenland het merk 'Brussel(s)' en koppelen het consequent aan het merk 'Vlaanderen/Flanders'.

Openbaar vervoer

Op bladzijde 42 worden de plannen voor het openbaar vervoer toegelicht: 'We versterken het openbaar vervoeraanbod door ... de volgende verbindingen verder te onderzoeken: ...de spoorverbinding Brugge - Zeebrugge: in functie van de specifieke vervoersvraag en een MKBA-studie wordt onderzocht hoe de kwaliteit kan verhoogd worden...'

Haven

Op bladzijde 43 gaat het over 'Investeringen in de optimale ontsluiting van de havens' en daar lezen we het volgende: 'Om de concurrentiepositie van de Vlaamse zeehavens te behouden, is het uiterst belangrijk dat de bereikbaarheid van de Vlaamse zeehavens verzekerd blijft. Het verzekeren van de maritieme toegang tot de Vlaamse havens en hun hinterland is daarom een prioritaire opdracht. Bij het uitvoeren van de baggerwerken in het waterwegennetwerk geven we prioriteit aan de secties waarin de scheepvaartfunctie het meest in het gedrang komt. Voor een betere ontsluiting van de haven van Zeebrugge wordt het voorkeursalternatief 'beperkte open-getijzone' voor het SHIPproject uitgewerkt, met een nieuwe zeesluis ter hoogte van de Carcokesite en een tramtunnel onder het doorvaartkanaal. We streven naar maximale Europese co-financiering voor de studie en uitvoeringsfase van de verschillende sluisprojecten.'

Op bladzijde 44 gaat men op dit elan verder: 'Een betere hinterlandontsluiting van de haven van Zeebrugge dringt zich op. In eerste instantie wordt gewerkt aan een betere doorvaart op de ringvaart rond Brugge. De Steenbruggebrug wordt aangepakt en er komt een nieuwe Dampoortsluis. Deze projecten dienen een dubbel doel: de binnenvaartcapaciteit over het hele traject Zeebrugge Gent optrekken naar 2500 ton én de verkeersmobiliteit rond Brugge verbeteren. Ze worden door Via-Invest via een pps-formule voorbereid. Indien andere pistes voor een binnenvaartontsluiting op minstens 2500 ton op korte of middellange termijn niet realiseerbaar zouden blijken, dan dienen de mogelijkheden van de binnenvaart door ingrepen langs de kust uitgewerkt te worden, mits aanpassing van nationale en internationale regelgeving. Qua duurzaamheid van de havenactiviteiten is het ontsluiten van de haven van Zeebrugge via de binnenvaart cruciaal. Het alternatief van binnenvaart langs de kust tussen de haven van Zeebrugge en het hinterland via de Westerschelde wordt verder onderzocht. De meerwaarderegeling voor woningen in reservatiestroken langs het Schipdonkkanaal kan herbekeken worden zodanig dat de meerwaarde van vergunde en/of toegestane werken aan bestaande woningen en gebouwen in de reservatiestroken desgevallend later in rekening kan worden gebracht.
We voeren een waterweggeoriënteerd grondbeleid (o.a. door de aanleg van kaaimuren financieel te steunen).'

Kustbescherming

Op bladzijde 49 gaat het over kustbescherming: 'We beschermen onze kust en het Schelde-estuarium tegen overstromingen door een versnelde aanpak van zandopspuitingen via een publiek-private samenwerking en door de uitvoering van het plan Vlaamse Baaien. Dat leidt tot een win-winsituatie door het combineren van de verdere optimalisatie van de zeewering met het verzekeren van de maritieme toegang tot de havens. Daarbij wordt ook ingezet op een geoptimaliseerde bagger- en stortstrategie voor de instandhouding van de vaarpassen op zee met inbegrip van de voorhaven van Zeebrugge en op het garanderen van de toegankelijkheid van de Scheldehavens via de Scheldemonding. De bescherming van het achterland tegen overstromingen via de Vlaamse kusthavens wordt verder aangepakt door het uitvoeren van de harde maatregelen uit het Masterplan Kustveiligheid.'

Hoop en vragen

De bewoordingen zijn vaag, de komende weken en maanden zal wellicht duidelijk worden wat ze precies betekenen, maar er is hoop voor enkele pijnpunten in de Brugse bruggensaga en voor een betere hinterlandontsluiting van Zeebrugge. Opvallend is het her-opduiken van het nochtans al vrijwel dood en begraven verklaarde Schipdonkkanaal...

Volledige tekst regeerakkoord.

(FN-Eigen Berichtgeving)

FN
Meer over Economie    Haven    Verkeer    Mobiliteit    Politiek    CD&V    N-VA    Open VLD    Toerisme    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag