Nieuws uit de Brugse regio

UNIZO: bouwvergunningen moeten sneller


Brugge, woensdag 1/12/2004. Vooral in de provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen maar ook in Brugge worden de wettelijke termijnen voor het beslissen over een bouwvergunning niet nageleefd. De betrokken overheden slagen er nog altijd niet in de bestaande wettelijke afhandelingstermijn voor bouwaanvragen te respecteren. Integendeel, in sommige provincies gaat het de verkeerde kant op, de wachttijden zijn er het afgelopen jaar zelfs langer op geworden. De gemiddelde behandelingstermijn ligt er nu ver boven de wettelijke norm. Dat besluit UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers. De wettelijke termijn om te beslissen over een bouwvergunning bedraagt 75 dagen. In de praktijk blijken termijnen van 150 dagen en meer geen uitzondering. UNIZO dringt er bij bevoegd Vlaams minister Van Mechelen op aan bijkomende maatregelen te treffen met onmiddellijk resultaat op het terrein.

Ook in Brugge kampen zowel de diensten Urbanisatie als Monumentenzorg met zware administratieve achterstanden. Volgens recente uitspraken van burgemeester Moenaert werd in 614 bouwdossiers de behandelingstermijn overschreden hetgeen Schepen van ruimtelijke ordening Moniek Boydens relativeerde: "In tien procent van de dossiers halen we de termijn niet, maar dat is niet meer dan in andere steden."

Raadslid Jacques Devolder va de VLD die deze kwestie in Oktober reeds voor de gemeenteraad bracht klaagde ook over vormfouten in de administratieve behandeling van bouwdossiers. Burgemeester Patrick Moenaert antwoordde toe dat met " een driemaandelijkse rapportering zal worden getracht zien om die achterstand weg te werken".

In Brugge gaat het overigens veel beter dan vroeger zegt Schepen Boydens:"Bij mijn aantreden als schepen hadden we ongeveer zeven maanden vertraging. We konden daar een beetje van afknabbelen, tot beslist werd dat onze architecten (nvdr: acht in totaal) extra vorming tot stedenbouwkundig ambtenaar moesten volgen, waardoor zij een jaar lang één dag in de week les krijgen en uiteraard minder werk verzet krijgen. Die opleiding is nog bezig.'

Bruggelingen en de rest van de Vlamingen moeten dus nog altijd te lang op een bouwvergunning wachten. Dat blijkt uit statistieken van stedenbouw. En dat is ook wat particulieren, ondernemers, aannemers en architecten dagelijks ervaren, benadrukt UNIZO. Volgens de regelgeving moet een gemeente over een bouwaanvraag beslissen binnen een termijn van 75 dagen. Momenteel vormen periodes van 150 dagen of langer echter geen uitzondering. Ook in Brugge blijkt de wettelijke termijn van 75 dagen slechts een 'termijn van orde' te zijn. Dat betekent dat het overschrijden ervan geen stilzwijgende beslissing of sanctie inhoudt. Er bestaat nu bijgevolg geen 'stok achter de deur' voor de overheid om zich ook aan de wettelijke termijn te houden.

De afgelopen jaren werden door de bevoegde ministers nochtans tal van maatregelen genomen en werden vaak initiatieven aangekondigd om de bouwvergunningen sneller en minstens binnen de wettelijke termijn af te leveren. Zo is er een nieuw Decreet op de Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd op 18 mei 1999, waardoor de gemeenten meer bevoegdheden krijgen om vergunningen af te leveren. Bovendien werd een procedure ingevoerd met dwingende termijnen en met meer waarborgen voor een snelle afhandeling. De gemeenten moeten evenwel aan vijf voorwaarden voldoen om de nieuwe procedure te mogen toepassen. Ze moeten beschikken over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan, een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, een plannenregister, een ontwerp-vergunningenregister en een register van de onbebouwde percelen.

Tot op heden voldoet evenwel nog geen enkele gemeente aan al deze voorwaarden en worden de bouwaanvragen bijgevolg nog altijd volgens de oude procedure behandeld. Inmiddels werden wel heel wat kleine werken vrijgesteld van een bouwvergunning, zoals bijvoorbeeld tuinhuisjes tot 10m³, lichtpanelen aan een winkel, enz. Vele andere aanvragen werden bovendien door een Besluit van 5 mei 2000 en een Besluit van 24 april 2002 vrijgesteld van advies van de gemachtigde ambtenaar van Stedenbouw. Dat is onder meer het geval voor vrijstaande ééngezinswoningen en bedrijfsuitbreidingen tot 100% Deze en andere aangekondigde maatregelen blijken evenwel nog altijd niet van aard de wettelijke termijn na te komen, laat staan te verkorten.

Na een periode van dalende behandelingstermijnen, gaat het sinds een jaar opnieuw de verkeerde richting uit, zo blijkt uit gegevens van AROHM. Evaluatie van bezwaren en adviezen van bijvoorbeeld de brandweer en het nemen van een beslissing duur zeer lang. Een versnelling in afhandeling van de 'hangende dossiers' zou een belangrijke injectie betekenen voor de Vlaamse economie met onmiddellijke gevolgen voor de directe tewerkstelling in de bouw- en aanverwante sectoren, benadrukt UNIZO.

Het gaat immers om al besliste investeringen waarvoor de gronden beschikbaar zijn, en de financiële middelen al klaar liggen. Omdat veel aanvraagdossiers slaan op bedrijfsuitbreidingen en nieuwe investeringen in allerlei KMO-sectoren (horeca, toerisme, diensten, handel, recreatie en ambachten), hebben te lange termijnen negatieve gevolgen voor de tewerkstelling in die KMO-sectoren, benadrukt UNIZO. De te lange behandelingstermijnen blijken onder meer te wijten aan gebrek aan gekwalificeerd personeel en informatiecaproblemen. Ook de gebrekkige samenwerking tussen gemeenten en AROHM (Stedenbouw) én verschillen in interprestaties tussen het gemeentelijk niveau (technische dienst, stedenbouwkundig ambtenaar), Stedenbouw en eventuele andere adviesverlenende instanties (vb. Monumenten en Landschappen) zorgen vaak voor vertragingen. Een deel van de problemen voor de wachtende particulieren en ondernemers kan volgens UNIZO vermeden worden door ze toe te laten voorafgaandelijk overleg te plegen met de verantwoordelijke ambtenaren, zowel bij de gemeente als bij Stedenbouw en adviesverlenende instanties zoals Monumenten en Landschappen.

(FN-Meegedeeld)

Meer over Ruimtelijke Ordening    Tewerkstelling    Politiek    Patrick Moenaert    Horeca    Monique Boydens    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag