Nieuws uit de Brugse regio

Guy Rogissart over besparingen: dienstverlening aan de Bruggeling blijft op peil


Audio Reportage


Brugge, woensdag 27/11/2013. In de Brugse gemeenteraad werd ingevolge een Vlaams decreet voor het eerst naast een gewoon jaarbudget ook een een meerjarenbegroting tot 2019 voorgesteld. Guy Rogissart, CD&V fractiewoordvoerder, had alleen maar lof voor hoe zijn partijgenoot, Schepen voor FinanciŽn Boudewijn Laloo, samen met zijn diensten het huzarenstukje had uitgewerkt.

Slim besparen

Hij stelde dat "velen Brugge zullen benijden met deze begroting". Volgens Rogissart zijn er een reeks slimme besparingen geprogrammeerd, waarbij de dienstverlening aan de Bruggeling niet achteruit zal gaan, terwijl de stad haar financiŽle toekomst veilig stelt...

(FN-Eigen Berichtgeving)

Originele tekst:

Beste collega's
De Vlaamse overheid heeft ons opgelegd om vanaf deze legislatuur een meerjarenplan op te zetten waarbij we waken over onze financiŽle evenwichten: het resultaat op kasbasis moet jaarlijks in evenwicht zijn en de autofinancieringsmarge moet positief zijn op het einde van de planningsperiode.
Met een financiŽle context die gekend is en een toekomst die niet altijd bekend is, was dit een grote uitdaging om dit meerjarenplan op te stellen. Wij wensen dan ook de financiŽle beheerder alsook het gehele team te feliciteren voor deze grote inspanning. (surrealistische inspanning)
Het financieel plan die we hier bespreken (zowel meerjarenplan als begroting 2014) heeft een duidelijk beeld van wat onze visie is naar de toekomst voor Brugge. Het toekomstakkoord van januari en het beleidsplan van juni zijn de basis voor deze financiŽle oefening.
Als je kranten en studies leest dan zal dit voor vele gemeenten een enorme moeilijke oefening zijn waarbij vele besparingen moeten gebeuren. Volgens een studie bij VVSG, moet men snoeien in investeringen, voordelen naar personeel stoppen, dienstverlening verminderen of zelfs afschaffen, belastingsdruk zal omhoog moeten,Ö het is maar een bloemlezing van een aantal noodzakelijke maatregelen die men moet nemen in andere gemeenten en steden.
Laat ons dit nu eens toetsen aan het financieel plan in Brugge. Moeten we ook zoveel besparen, zijn er minder investeringen, moeten we eigendommen verkopen, Ö
Laat ons eens kijken naar de financiŽle kerncijfers voor Brugge:
Als je kijkt naar het exploitatie budget (geheel van opbrengsten en kosten met uitzondering van investeringssubsidies en min- en meerwaarden bij verkoop vaste activa) in het meerjarenplan dan is dit elk jaar positief: 15 mio euro en zelfs in 2019 24 mio euro! Dit wil zeggen dat we niet meer uitgeven dan we mogen, een gezond principe.
Liquiditeiten (de geldstromen) zijn positief van 1.3 Mio euro tot in 2019 11.9 mio euro.
Brugge blijft investeren de volgende jaren en zelfs meer gemiddeld dan de vorige legislatuur. We investeren tot jaarlijks gemiddelde van 37.5 tot 45 mio euro (met het toekomstfonds)! Dit is geen stilstand integendeel. Investeringen zorgen ook voor indirecte tewerkstelling. Dit kan zorgen voor een tewerkstelling van 900 mensen in onze regio.
Hiermee verzekeren we dan ook een gecumuleerde kasbasis die elk jaar positief is en groeit zelfs tot 30 mio euro in 2019.
Autofinancieringsmarge (het verschil tussen exploitatie/uitgaven en inkomsten moet volstaan om leninglast te dragen) is altijd positief waar Vlaanderen vraagt om dit positief te hebben vanaf 2019.
Schuldratio (uitstaande schuld/exploitatie Ė ontvangsten) blijft verder onder de 1 en passeert zelfs niet de 0.5! Dit zijn prachtige cijfers.
Als je deze cijfers kan geven dan mag je trots zijn op onze gezonde financiŽn. We doen wat Vlaanderen ons vraagt maar we doen zelfs beter. We kunnen maar concluderen dat we een gezonde financiŽle toestand hadden, hebben en behouden in Brugge!
Wat zijn dan de consequenties voor de burger?
Worden belastingen verhoogd: NEEN, geen enkel percent of fractie van %! Gemeentelijke belastingen blijven op 6.9%, opcentiemen onroerende voorheffing en op de milieuheffingen blijven constant voor de volgende 6 jaren. Als je dan weet dat de belastingsdruk niet de verhoging van de uitgaven volgt, dan is dit een zeer moedige beslissing. Gisteren is gebleken dat niet iedereen van de politieke partijen akkoord is met deze niet verhoging van de belastingen. We nemen hiervan akte samen met alle Bruggelingen die wel zeer tevreden zullen zijn met deze beslissing.
Blijft de dienstverlening dezelfde? De dienstverlening zal dezelfde blijven naar onze burger. Er is geen enkele sprake in het plan om die te verminderen of te beperken integendeel.
We willen verder inzetten in nieuwe dienstverlening via bv de digitale weg. Zo breed mogelijk mensen bereiken is de boodschap. (investering van 1 mio euro Ė Blz 11 Ė klantgerichte dienstverlening)
Bijdrage naar OCMW en politie verhoogt elk jaar: we willen immers niet beknotten aan zorg en aan veiligheid in onze stad. De goede cijfers rond veiligheid en sociaal beleid die ons differentiŽren van andere groot steden willen we behouden.
Vele steden moeten snoeien in subsidies naar het verenigingsleven of andere initiatieven. Dit doen wij niet! We verhogen die bijdragen misschien niet maar ze worden gehandhaafd naar de toekomst. (vb. mantelzorgpremies blijven hetzelfde)
De ontspanning en vrije tijd investeringen worden niet beknot. We blijven verder werken aan een levendig Brugge voor iedereen. Initiatieven worden genomen en zijn voorzien naar de toekomst.
Er is een wijkgericht vrijetijdsbesteding met elk jaar een budget van 207000 euro.
Brugge plus krijgt ook een exploitatie budget van gemiddeld meer dan 1.5 mio euro per jaar.
Buurtcheques worden verder gepromoot met een exploitatie budget van 300000 euro.(elk jaar).
We investeren verder in onze jongeren: concreet voorzien we de herinrichting van 2 sites waar het jeugdwerk op vandaag al sterk aanwezig is.
-††††††††† De Zandberg aan Daverlo : in het kader van een volledige herinrichting van de site Daverlo, waar nu reeds de sporthal, speelplein, skatepiste en basketbalveld werd aangelegd, zal ook de Zandberg in dit geheel mee opgenomen en aangepakt worden.
Het is een plaats waar op vandaag reeds heel wat beweging is, zowel binnen het jeugdwerk als bij de vakantiewerking, en waar een duidelijke nood is aan goede lokalen en speelruimte.
-††††††††† Tempelhof : op de volledige site van het Tempelhof te Sint-Pieters is het jeugdwerk heel sterk aanwezig. De lokalen zijn verouderd en dringend aan vernieuwing toe.
In deze 2 gevallen opteren we voor een volledige aanpak van de sites, waar verschillende jeugdlokalen en verenigingen samen zitten. Op die manier wordt meteen ook een breder publiek bereiktHierbij willen we hebben dat iedereen kan meedoen in dit Brugge:
(Sociale en solidaire stad Ė Blz 65) er is dan ook een sociaal budget (naast OCMW) van 1.4 mio euro (elk jaar) waar we actief op zoek gaan naar armoede en de armoedetoest introduceren. Verder is er ook reeds een armoede deskundige aanwezig die prachtig werk levert en zeer waardevol is. Ik verwijs ook naar de nachtopvang die we snel en op tijd hebben ingericht.
(sociale en solidaire stad Ė Blz 65) We zetten bijvoorbeeld meer in op senioren, de vergrijzing is immers een feit. Stad Brugge streeft een verhoogde maatschappelijke participatie voor senioren na. (28 300euro). Enerzijds ondersteunen wij de werking van de seniorenadviesraad (waar ook de werkgroep verkeer onder ressorteert),† maar stimuleren wij ook†projecten,† die de verschillende generaties bij elkaar moeten brengen (6500euro)
Omdat we langer leven is het van belang dat we langer gezond blijven.†
Preventieve acties worden georganiseerd om dit te stimuleren ism bovenlokale partners† (bedrag incl toelagen 191155 euro)
Onze Bruggeling (alle Bruggelingen!) kan op 2 oren slapen: de belastingen worden niet verhoogd en de dienstverlening blijft behouden.
Hoe zorgt men dan voor een dergelijk positief financieel rapport. Het is en blijft immers een evenwicht die van ons inspanningen zal vragen om dit te garanderen naar de toekomst. Dit garanderen we ook. Maatregelen werden genomen en moedige beslissingen werden genomen.
Uiteraard is er het goed financieel beheer van de voorbije legislaturen. Wij hebben niet gewacht om onze financiŽn goed te beheren. Denk dat vele partijen het hierover eens zijn: de voorbije jaren is er omzichtig omgegaan met middelen en hebben we een garantie opgebouwd voor de toekomst. Dit is een verdienste die nu loont. Het is ook een visie die we nu verder zetten. Het is een verdienste van onze schepen van financiŽn Boudewijn Lalloo samen met een gans college.
Op personeel vlak, kosten die we onder controle moeten houden, hebben we beslist om gepensioneerden niet te vervangen. Elke medewerker kan op zijn 2 oren slapen: er komen geen naakte ontslagen! Dit wil wel zeggen dat het aantal medewerkers zal verminderen waardoor de kosten beheersbaar blijven. Dit wil niet zeggen dat er geen vervangingen zullen gebeuren. Daar waar kan aangetoond worden moet er een interne verschuiving komen, mits goede motivatie. We zullen dus bespreken welke diensten ontvet worden en welke moeten verstevigd worden. Dit biedt opportuniteiten voor onze medewerkers. We zullen er tevens over waken dat dit de werklast niet zal verhogen alsook de burger niet zal moeten in binden. Betrek ook je medewerkers in dit verhaal. Zij kunnen helpen ook nadenken om overbodige uitgaven te vermijden. Hoe klein de besparingen ook zijn, ze helpen de stadsfinanciŽn.
De investering rond stadskantoor 'Huis van de Bruggeling' zal helpen om de samenwerking te verbeteren en de dienstverlening nog te verbeteren in kwaliteit en doorlooptijd (blz 9 Ė samenwerken en werking naar klant verbeteren)

Een andere beleidskeuze is de synergy waar men meer en beter zal samenwerken tussen OCMW-stad Brugge Ė politie: 'governance' diensten zoals IT, financiŽn, onderhoud, Ö. moet je samen brengen. Het zal zorgen voor besparingen en efficiŽnter werken op lokale overheid.
Leningen worden intelligent aangepakt: de thesauriebewijzen helpen ons om te lenen met een lagere rentevoet.
Investeringen doen we onverminderd maar worden slim bekeken. Alle actiepunten worden evenwichtig verdeeld.
Er worden prioriteiten gesteld, die nog kunnen gewijzigd worden in de toekomst. Indien onze maatschappelijke context wijzigt, moeten we nieuwe prioriteiten stellen en nieuwe keuzes maken.
Er is een evenwicht naar alle beleidsdomeinen met een zwaarder gewicht op de actiepunten die bijdragen tot de belangrijkste noden voor Brugge: een sterke economie, het betaalbaar wonen en de ontgroening, de armoede, de vergrijzing, een financieel gezonde stad behouden, goede en vlotte mobiliteit. Laat mij rond economie een aantal acties opsommen
Sociale economie: doorstroming naar reguliere markt
Lokale economie: totaal visie voor winkelaanbod en horeca
Top regio inzake zorg
Starters worden gesteund
Ö
De structurele maatregelen zijn genomen om te garanderen dat dit evenwicht zal behouden blijven ook in de toekomst. Dat we dit 'slim' moeten doen waarbij we alle medewerkers en burgers betrekken is ťťn van de pijlers van dit beleid: participatie.

We kunnen maar besluiten, dat wat hiervoor ligt een structureel financieel goed plan:
Goede financiŽle cijfers met evenwichten over de ganse legislatuur.
Nog meer investeringen naar de toekomst, geen stilstand.
Geen enkele impact voor de Bruggeling naar dienstverlening
Geen enkel hogere belastingsdruk voor de Bruggeling
Geen enkele naakte ontslagen voor onze medewerkers wel opportuniteiten
Slimme aanpak in onze keuzes en bedrijfsvoering

Dit alles is mogelijk door jarenlang een goed (excellent) financieel beleid in Brugge te voeren. Vele steden zullen ons benijden.
Proficiat aan het college en aan alle diensten van Brugge voor dit prachtig resultaat.
Meer over Economie    Politiek    CD&V    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag