Nieuws uit de Brugse regio

Nieuw stadsbestuur krijgt aanbevelingen voor een mooi en leefbaar Brugge


Audio Reportage

Nieuw stadsbestuur krijgt aanbevelingen voor een mooi en leefbaar Brugge
Brugge, vrijdag 15/2/2013. Tijdens de verkiezingsperiode is de Brugse Erfgoedkoepel naar eigen zeggen bewust op de achtergrond gebleven. Dit betekent echter niet dat het samenwerkingsverband van Marcus Gerards vzw, Brugge die Scone vzw, S.O.S. voor een leefbaar Brugge en Erfgoedforum Brugge vzw de voorbije maanden niet meer actief was. Integengedeel en nu heeft de Erfgoedkoepel zijn aanbevelingen aan het nieuwe Stadsbestuur overgemaakt. Met schepen Franky Demon werden 10 punten besproken en daarbij werd speciaal gewezen op de onrustwekkende en vaak langdurige leegstand, verwaarlozing en verkrotting van gebouwen, zelfs van overheidsgebouwen, in bepaalde delen van de stad.

10-puntenprogramma

In het 10-puntenprogramma vraagt de Brugse Erfgoedkoepel het historische centrum duurzaam te beschermen en daarbij nadrukkelijk leegstand, verwaarlozing en verkrotting te bestrijden (foto: verkrotting en leegstand in de Pottenmakersstraat). De aanpak van de Stichting Marcus Gerards eind jaren 60 en begin jaren 70 kan daarbij als voorbeeld dienen, stelt de Brugse Erfgoedkoepel, die verder ook meer en betere bescherming van groene zones en open ruimtes vraagt en meer eerbied voorhet archeologisch erfgoed: wat gebeurde bij de aanleg van de trappen aan de Sint-Salvatorskathedraal getuigde van een totaal gebrek aan eerbied voor de stoffelijke resten onze voorouders en is niet voor herhaling vatbaar. Ook de verkeersleefbaarheid van de stad moet verbeteren en er mpoet een evenwichtige ontwikkeling van de binnenstad worden nagestreefd. De Brugse Erfgoedkoepel is met name bezorgd over de toenemende vlucht van handelszaken en administratieve diensten naar buiten het stadscentrum. De erfgoedverenigingen vragen ook de 'juistschaligheid' van de gebouwen en de fijnmazigheid van het stadspatroon te eerbiedigen en waar mogelijk ook herstellen en prestigeprojecten en 'folies' te vermijden, zeker in de huidige financieel-economische crisis. In het algemeen moet de verloedering van de stad worden tegengegaan, waarbij de verenigingen wijzen op schreeuwerige lichtreclames in uithangborden, ... die de stad zou moeten laten verwijderen. De verenigingen hopen ook op meer participatie van de burgers en de stad zou globale visies moeten ontwikkelen: een 'State of Conservation' en 'Managementplan' voor de Unesco en een studie over de stadstuinen zijn stappen in de goede richting, tenminste als ze nadien ook gerespecteerd worden, stelt de Brugse Erfgoedkoepel met enige bezorgdheid. woordvoerder Andries Van Den Abeele "zal de nieuwe bevoegde schepen Franky Demon met raad en daad bijstaan in zijn erfgoedbeleid, en als het toch fout zou gaan naar de bevolking en de pers stappen, mocht het nodig zijn". De erfgoedverenigingen willen het nieuwe stadsbestuur duidelijk met slaan en zalven proberen te overtuigen om de term werelderfgoedstad waar te maken...

(FN-Meegedeeld-Brugse Erfgoedkoepel)

Bijlage: Het volledige 10-puntenprogramma1. Het historische centrum duurzaam beschermen.
De Bruggelingen zijn fier op hun "Brugge die Scone". Neem de erkenning van de stad als werelderfgoed ernstig en volg de aanbevelingen van de Unesco. Bescherm de ganse historische binnenstad als stadsgezicht. Dit houdt geen 'bevriezing' van de stad in en laat toe om de fouten uit het verleden te herstellen. Bescherm ook nog meer bouwkundig erfgoed als monument en houd rekening met de bufferzones (50 meter). Heb ook aandacht voor waardevolle interieurs. Dit zijn de enige probate middelen om het unieke karakter van onze stad te bewaren voor de volgende generaties. Brugge zou de Vlaamse modelstad moeten zijn op het gebied van erfgoedbeleid.

2. Leegstand, verwaarlozing en verkrotting bestrijden.
Vooral in bepaalde delen van de stad nemen de leegstand, verwaarlozing en verkrotting toe. Zelfs overheidsgebouwen blijven langdurig leeg en tonen sporen van verval. Start een programma voor de aankoop of onteigening en herstelling van de 'kankerplekken' in het stedelijk weefsel, dit eventueel in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen. De aanpak van de Stichting Marcus Gerards eind jaren 60 en begin jaren 70 kan als voorbeeld dienen.

3. Groene zones en open ruimtes beschermen.
De groene zones en open ruimtes zijn essentieel voor de leefbaarheid en levendigheid van de stad. Laat de mooie binnentuinen niet volbouwen door projectontwikkelaars. Het 'privatiseren' van de openbare pleinen voor commerciŽle activiteiten dient eveneens beperkt te worden. De Markt en de Burg zijn steeds minder vrij en het wordt moeilijker om de monumentale gebouwen in al hun pracht te bewonderen. Er dient een goed evenwicht gezocht te worden tussen toerisme, ontspanning, cultuur en eerbied voor het groen en erfgoed.

4. Het archeologisch erfgoed eerbiedigen.
Het vernietigen van het bodemarchief zonder ernstig archeologisch onderzoek is onaanvaardbaar. Wat gebeurde bij de aanleg van de trappen aan de Sint-Salvatorskathedraal getuigde ook van een totaal gebrek aan eerbied voor de stoffelijke resten onze voorouders en is niet voor herhaling vatbaar.

5. De verkeersleefbaarheid van de stad verbeteren.
De stad toegankelijk houden maar onnodig verkeer zoveel mogelijk uit het stadscentrum weren. Circulatieparkings moeten vermeden worden, en dit zeker in rustige wijken met smalle straten. De circulatie van de stadsbussen door de binnenstad dient herdacht te worden. Zware vrachtwagens en toerismebussen moeten zoveel mogelijk buiten het centrum blijven. Een handhaving van de snelheidsbeperkingen is eveneens noodzakelijk.

6. Een evenwichtige ontwikkeling van de binnenstad nastreven.
Winkels, drankgelegenheden, restaurants, hotels, dienstverlening en kantoren brengen leven in de stad. Concentreer de handelszaken en administratieve diensten niet buiten het stadscentrum. Om de woonfunctie niet verder onder druk te zetten is een echte hotelstop vereist, dienen de op de toeristen gerichte zaken binnen een beperkte zone ('Gouden driehoek') te blijven en moet een wildgroei van studentenkamers vermeden worden.

7. Een herhaling van de fouten uit het verleden vermijden en deze fouten wegwerken.
De 'juistschaligheid' van de gebouwen en de fijnmazigheid van het stadspatroon eerbiedigen en herstellen. Grootschalige, onaangepaste nieuwbouw die niet in harmonie is met de historische omgeving beletten. Projectontwikkelaars en architecten intomen om storende architectuur te vermijden. Voorbeelden van geslaagde nieuwbouw promoten en kansen grijpen om de fouten uit het verleden te herstellen. De architecten en projectontwikkelaars waarschuwen dat niet alles kan op het gebied van architectuur (stijl, volume, hoogte, parcellering,...). Het aanpassen van bestaande gebouwen aan de hedendaagse eisen wordt hierdoor niet onmogelijk gemaakt maar moet met respect voor de waardevolle elementen gebeuren. Prestigeprojecten en 'folies' vermijden, zeker in de huidige financieel-economische crisis.

8. De verloedering van de stad tegengaan.
De wildgroei van terrassen op het openbaar domein beletten. Schreeuwerige lichtreclames, uithangborden, ... laten verwijderen. Meer aandacht hebben voor uniform, passend en ergonomisch straatmeubilair zoals zitbanken. De bevoegdheid van de Commissie voor Stedenschoon uitbreiden tot het openbaar domein. Onbetamelijke situaties verbieden zoals etende toeristen op de sokkel van het standbeeld van Breydel en de Coninck en zonnebadende jongeren aan de Sint-Salvatorskathedraal. Maak van Brugge geen pretpark.

9. De participatie van de burgers beter organiseren.
Informeer de burgers en geef hen echte inspraak. Betrek de buren en burgerinitiatieven zoals de erfgoed- en natuurverenigingen in een vroege fase bij nieuwe projecten en mobiliseer hun competentie. Dit maakt een tijdige bijsturing mogelijk en zal achteraf ook veel protesten en procedures vermijden. Zie naar buitenlandse voorbeelden (o.a. Bordeaux). Beperk de impact van de projectontwikkelaars en vermijd elke schijn van belangenvermenging. Negeer de schade niet langer die door graafwerken voor ondergrondse parkeerplaatsen aangericht wordt aan de gebouwen in de buurt.

10. Ontwikkel globale visies.
Het ontwikkelen van een 'State of Conservation' en 'Managementplan' voor de Unesco en een studie over de stadstuinen zijn stappen in de goede richting, tenminste als ze nadien ook gerespecteerd worden. Er zijn echter dringend nog globale visies nodig i.v.m. de musea, een congrescentrum en beursgebouw, fuifzalen, de bestemming van vrijkomende kerken, kloosters en kantoorgebouwen,... De stad staat voor grote uitdagingen die zowel positief als negatief kunnen zijn voor de erfgoedwaarde en leefbaarheid.
Meer over Economie    Ruimtelijke Ordening    Geschiedenis    Kunst    Mobiliteit    Politiek    Franky Demon    Binnenstad    Erfgoed    Archeologie    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag