Nieuws uit de Brugse regio

VBV betreurt ontruiming Lappersfortbos


Audio Reportage


Brugge, donderdag 4/3/2010. VBV, de Vereniging voor Bos in Vlaanderen, betreurt ten stelligste dat definitief het doek lijkt te vallen over Vlaanderens meest bekende zonevreemde bos, het Lappersfortbos, dat sinds deze morgen, met onzet van een 60-tal politiemensen en een groot aantal andere werknemers, met de grond gelijk gemaakt wordt. "De recente pogingen om gezamenlijk een duurzame oplossing te vinden voor de resterende 3,2 ha bedreigd zonevreemd Lappersfortbos, waartoe de bosbezetters het Groene Gordel Front (GGF) en eigenaar GDF SUEZ zich begin juli van vorig jaar toe hadden geëngageerd, komen hiermee tot een wel echt heel wrang einde. En dit op een moment dat een oplossing voor de zonevreemde bossen als een prioriteit staat vermeld in het Regeerakkoord. Vlaanderen telt 45.926 ha (31% van het totale Vlaamse bosareaal) zonevreemd bos dat ecologisch vaak zeer waardevol is. Het meest bedreigd zijn de 8.174 ha zonevreemd bos in woon- en industriegebied, zoals het Lappersfortbos dus," stelt Bert De Somviele, directeur van VBV.

"De Vlaamse Regering en de Stad Brugge hebben de voorbije jaren belangrijke inspanningen geleverd om dit bos te redden, en herhaaldelijk heeft men zwaar geïnvesteerd om delen van dit bedreigde bosgebied te kopen en te beschermen. Helaas is eigenaar GDF Suez hier blijkbaar nog niet mee tevreden, want met de ontruiming van dit laatste resterende deel ziet het ernaar uit dat men spoedig zal overgaan tot kapping van dit bos. Om plaats te maken voor bedrijfsgebouwen dus," zegt Bert De Somviele, die sterkt twijfelt aan de nood aan nieuwe bedrijventerreinen in Brugge: "Momenteel staan er in Brugge nochtans meer dan 60 leegstaande of verwaarloosde bedrijfsgebouwen; sta ons dus toe om de absolute noodzaak aan ontbossing voor nieuwe bedrijfsgebouwen in het Lappersfort te durven betwijfelen. De realiteit is gewoon dat van de goed 40.000 hectare zonevreemde bossen er ongeveer een kleine 10.000 hectare in de zogenaamde 'harde gewestplanbestemmingen' ligt - industriegebied, woongebied, recreatiegebied -, dat deze bossen met een simpele stedenbouwkundige vergunning kunnen worden gekapt, en dat dit – puur omwille van het geldgewin, en zonder enige aandacht voor de maatschappelijke kost - maar al te vaak gebeurt."

Haaks

"Toch wel gek dat vandaag in het rijke Vlaanderen 10.000 hectare bos acuut bedreigd is, en perfect legaal kan worden gekapt? Dit staat trouwens in schril contrast met de engagementen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), hét kader voor ruimtelijke ordening in Vlaanderen, dat stelde dat er tegen 2007 tienduizend hectare meer bos moest zijn. Een doelstelling die bij lange na niet is gehaald. Het RSV stelt bovendien dat men 'de versnippering van de bestaande bossen moet tegengaan' en men 'alle bestaande bossen moet beschermen en bosuitbreiding realiseren'. Het RSV gaat dus uit van bosbehoud en bosuitbreiding, maar in de praktijk gaat het toch wel even anders. Cijfers uit het Natuurrapport 2005 bewijzen duidelijk dat de inspanningen voor bosuitbreiding – gemiddeld 309 ha/jaar in de twaalf jaar van 1994 tot en met 2005, wat overigens nog veel te weinig was om de doelstelling van 10.000 hectare te halen – bijna integraal teniet werden gedaan door de vergunde ontbossingen. De netto bosuitbreiding, de jaarlijkse bosuitbreiding min de jaarlijkse ontbossing dus, is overigens de laatste jaren steeds verder gestagneerd, en ligt vandaag heel dicht bij het nulpunt. In een tijd waarin het 'in' is om de mond vol te hebben over milieu en ecologie, blijken deze principes dus nog steeds heel moeilijk te vertalen naar realiteit. De huidige eigenaar van het Lappersfortbos, de Franse energiereus GDF SUEZ, boekte in de eerste jaarhelft van vorig jaar een omzet van maar liefst 42,2 miljard euro (42 200 000 000!), een stijging van 2,3% t.o.v. het jaar voordien. (bron: www.gdfsuez.com). Volgens schattingen zou de kost om het resterende stukje Lappersfort te redden in de grootteorde van ca. 1 à 1,5 miljoen euro kosten. Veel geld voor gewone stervelingen als u en ik, een peulenschil voor Suez. Herinnert u zich overigens de mooie reclamefilmpjes waarmee Suez ons de voorbije maanden van haar duurzaam gedrag trachtte te overtuigen? Schattige kindjes in werkplunje, die windmolens in elkaar knutselen, waarmee Electrabel-Suez zorgt voor een stralende, duurzame toekomst! VBV vraagt zich af wat de kostprijs van die 'duurzame' reclamefilmpjes is geweest, en of een deeltje ervan niet beter was besteed aan het behoud van het Lappersfort," besluit Bert De Somviele.

(FN-Meegedeeld-VBV)
Meer over Ruimtelijke Ordening    Milieu    Actie    
afdrukken Afdrukvriendelijke versie mailenMail permalink naar dit bericht

Reageer via Facebook of twitter

Tweet

Vandaag